Aftale om DCK’s erstatningsansvar for lånt materiel

1. Skade som følge af uheld / ulykke i forsikringslovens forstand dækkes af DCK ansvarsforsikring.

2. Funktionsophør som følge af almindeligt slid dækkes ikke.

3. DCK dækker alene skader opstået på privatejet grej under dettes anvendelse på campingpladsen i Skamstrup som følge af forkert anvendelse med skade på værktøjet/maskinen til følge og under forudsætning af, at der er indgået aftale om det omhandlede materiel.

4. Der ydes kun erstatning for skader på det lånte grej, hvis værdi på skadestidspunktet overstiger 500,- kr. Erstatningsbeløbet kan ikke overstige 5.000 kr.

5. Der påhviler udlåner instruktionspligt i den korrekte anvendelse af det grej, som lånet omhandler således, at brugeren er bekendt med funktion og sikkerhedsforskrifter i relation til materiellet.

6. DCK hæfter ud over ovenstående ikke for privat grej, der anvendes på campingpladsen, hvis der ikke er indgået aftale om arbejdets udførelse.

7. Aftaler om lån af udstyr, kan kun indgås med DCK’s repræsentanter i Skamstrupudvalget.

Ovenstående bekendtgøres på hjemmesiden.