Campingrådet har gennem de seneste mange år været en central organisation inden for camping området i Danmark. Et særkende for organisationen har været, at ledelsen i organisationen har være sammensat i en kombination af kommercielle interesser og organisationer, som primært havde forbrugere som medlemmer. Hvorvidt denne konstruktion reelt er kommet forbrugerne til gavn, kan man kun gisne om.

I foråret 2017 fastslog Konkurrende – og Forbrugerstyrelsen, at Campingrådet i strid med konkurrenceloven har vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt Campingpas – CKE kortet – til en fastlagt pris.
En sådan aftale har Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen fundet i strid med lovgivningen, fordi det er til ugunst for forbrugerne. Sagen er overgivet til efterforskning ved SØIK (Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet) Der er endnu ikke fastlagt et bødekrav.

Næsten 90% af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger blandt andet, at

Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparameter, Det er selvsagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens organisationer er medlemmer. Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to vedtagelser til ophør.

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om alene at acceptere CKE – passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas. Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til opmål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere priser til skade for forbrugerne. (forkortet red.)

Dansk Caravan Klub blev reelt ramt af samme problemstilling, da Campingrådet omkring 2012 udstedte “forbud” mod, at DCK solgte FICC passet til vore medlemmer. En konsekvens heraf var, at DCK måtte udmelde sig af FICC.

Campingrådet har gennemlevet en længere turbulent periode. Uenighed om hvordan udgifterne til driften skulle fordeles, var angiveligt sagens kerne. Et forslag til en rekonstruktion af organisationen nød heller ikke fremme.

Konsekvensen er nu, at Campingrådet er fortid.

DCK drøfter pt. med CKE – organisationen om den fremtidige udstedelse af CKE – campingpasset, og det ser umiddelbart ud som om, at vi finder en løsning.
Aftalen med svenskerne, som står bag CKE passet, er ikke endeligt på plads, så det kan resultere i, at campingpasset og dermed DCK’s medlemskort bliver lidt forsinkede.

Vi forventer, at vi senest medio december kan udsende campingpasset for 2018 (medlemskortet) sammen med DCK’s klubblad Appen-dix.

Landsstyrelsen fastholder DCK’s tilknytning til CKE organisationen, fordi vi anser campingpasset som en troværdig og fornuftig foranstaltning. Passet er en del af medlemstilbuddet. Det kan derfor ikke kapitaliseres.

Hvad CKE passet i øvrigt indeholder fremgår i korthed af nedenstående tekst – “Campingpas – hvorfor?”

Du kan læse mere om forsikringsbetingelserne på adressen:
http://www.danskecampingpladser.dk/media/2046/forsikringsvilkar-camping-key-europe-dk.pdf

På landsstyrelsens vegne
Kaj Rasmussen, landsformand
Dansk Caravan Klub

CAMPINGPAS – hvorfor?

Flere har spurgt om, hvorfor vi bruger camping – pas og mange mener, at det ikke længere er nødvendigt.

Der findes flere organisationer, der udsteder campingpas. CKE – kortet, som er et fælles europæisk kort, og som f.eks. vore søsterklubber i Skandinavien er tilsluttet, er også det kort, som DCU benytter sig af.

Camping pas
Camping Key Europe, CKE, er betegnelsen på det kort som flere store europæiske campingorganisationer har besluttet at samarbejde om i den hensigt at udvikle et fælleseuropæisk campingkort.

Når du har fået dit CKE pasnummer, kan du downloade en app til din telefon, som kan tjene som CKE kort.

Legitimation
CKE – kortet er primært et “identitetspapir”, et kort som dokumenterer, hvem du er. Du tjekker ind på pladserne alene ved brug af dit CKE – kort. CKE kortet dækker også Skandinavien og dermed også de campingpladser i f.eks. Sverige, som ellers kræver et særligt svensk pas.

Ansvars – og Ulykkesforsikring!
Har vi behov for et camping – pas, bliver der ofte spurgt. Ja! – det mener DCK. Ansvars – og ulykkesforsikringen, som er indeholdt i kortet, er et vigtigt element. Hvis en campingpladsejer stiller krav om camping – pas ved indcheckning, er det samtidig din garanti for, at dine med – campister er ansvarsforsikrede.
Ulykkesforsikringen, en såkaldt komplementærforsikring, der dækker kortindehaveren og dennes familie op til 3 børn under 18 år, omfatter skadesdækning som følge af ulykke opstået på camping -, autocamperpladser, hoteller, m.fl. Husk at anmelde ulykken til myndigheder / campingpladsens ejere.

Ulykkes – dækning:
– Sygehusomkostninger I forbindelse med ulykke
– Tandskader pga. ulykke
– Omkostninger i forbindelse med behandling
– Meromkostninger ved hjemtransport
– Meromkostninger ved hjemtransport af afdøde eller begravelse på stedet
– Skadet ejendom i forbindelse med ulykke
– Rehabilitering og tekniske hjælpemidler
– Uudnyttede campingafgifter eller hotelafgifter,

Omkostningen ved kortet er lille og fordelene er store

Rabat
Hvis du har et CKE kort, får du rabat på mere end 2.200 europæiske campingpladser, rabat på en række færgeoverfarter, broer, afgiftbelagte veje, forlystelsesparker, zoologiske haver, shoppingcentre, bil – reparationer, forsikringer, gas og meget mere.

De bedste pladser
Alle campingpladser, som er med i CKE ordningen, er samtidig med i de forskellige landes nationale turist organisationer. De er dermed forpligtet til at leve op til en vis standard og sikkerhed på pladsen. CKE organisationen er forbrugernes garanti for kvalitet.

Syntes du stadig, at det er lige meget eller dyrt?
I DCK er CKE kortet inklusive kontingentet!

Med venlig hilsen Dansk Caravan Klub
Kaj Rasmussen, landsformand