Dansk Caravan Klub

Indkaldelse til landsgeneralforsamling

Dansk Caravan Klub afholder ordinær landsgeneralforsamling den 18. maj 2019 kl. 1000. Generalforsamlingen afvikles i Mørkøvhallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv.  

Landsgeneralforsamlingen afvikles efter nedenstående dagsorden, idet det bemærkes, at der senere vil blive udsendt en mere detaljeret dagsorden.

 • 4 Landsgeneralforsamling – dagsorden

Stk. 1,
Der afholdes årlig ordinær landsgeneralforsamling, sædvanligvis i Store Bededagsferien, med følgende dagsorden.

Dagsorden:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Årsberetning afgives af landsformanden.
 3. 3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til landsstyrelsen.
 4. 4. Budget for det kommende år samt budgetrevision for indeværende år fremlægges til godkendelse.
 5. 5. Fastsættelse af kontingent
 6. 6. Indkomne forslag.
 7. 7. Valg af landsformand i lige år og landskasserer i ulige år.
 8. 8. Valg af landstyrelsesmedlemmer: Der vælges 3 medlemmer til landsstyrelsen i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
 9. 9. Valg af 1 og 2. suppleant til landsstyrelsen. (hvert år)
 10. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (hvert år)

nr.11. Eventuelt

Stk. 2,
Landsgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved meddelelse på DCK’s hjemmeside og via Appen-dix. Forslag til personvalg til landsstyrelsen bør fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3,
Forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægten, der ønskes behandlet på en ordinære landsgeneralforsamling, skal indsendes til landsformanden senest 1. marts.

Det reviderede årsregnskab med noter, budget, budgetrevision samt indsendte forslag, der skal behandles på landsgeneralforsamlingen, fremlægges via hjemmesidens lukkede del, senest 14. dage før landsgeneralforsamlingens afholdelse.

På vegne af landsstyrelsen.
Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand

 

Landsstævne

Til orientering.

Der afvikles sædvanen tro landsstævne i Store Bededagsferien fra torsdag den 16. maj til søndag den 19. maj 2019.

Landsstævnet afvikles med udgangspunkt i Dansk Caravan Klubs campingplads, Grydebjergvej 32, Skamstrup, 4440 Mørkøv.

Der vil senere i regi af kreds Sjælland blive udsendt et specificeret program indeholdende priser m.v.

Med venlig hilsen
Kaj Rasmussen, landsformand