DCK medlemmer i DCK kreds Øst kan nu leje opbevaringsplads i en container på campingpladsen i Skamstrup.
De bestemmelser, der gælder for leje af opbevaringsplads, fremgår af nedenstående lejeaftale. Hvis du ønsker at leje opbevaringplads, så kontakt Hanne Sørensen, DCK Skamstrup. Tlf. 24878966 eller mail: hanne1720@gmail.com 

Såfremt der ikke findes ledig opbevaringsplads i containeren, når du ønsker det, kan du blive skrevet på ventelisten. Ventelisten er ikke offentlig tilgængelig, men du kan få oplyst, hvor mange der evt. er foran dig, og hvilket nummer du dermed er på listen.

Lejekontrakt

§ 1 parterne og det udlejede
Udlejer: Dansk Caravan Klub kreds Øst (Grydebjergvej 32, 4440 Mørkøv.                               
CVR nr. 

Lejer:      Navn:                  
                Adresse:

                DCK medlemsnummer:

Lejemålet omhandler:   
Leje af opbevaringsrum i ikke opvarmet aflåst stålcontainer.
Det lejede areal / rumindhold opmåles af udlejer og lejer i
 forening.
Lejemålet afregnes i hele m3.


Lejemålets anvendelse:

Opbevaring af indbo relateret til lejerens ophold på campingpladsen.    
Der må ikke opbevares brandbare væsker eller trykflasker    
Lejer har adgang til det lejede areal efter behov.    

 § 2 lejeforholdets begyndelse og ophør
Dato for lejemålets ikrafttræden: 
Lejemålets ophør: 
Lejemålet kan af begge parter opsiges med 1 måneds varsel. 
§ 3 Betaling af leje
Årlig lejeafgift 1.000 kr. for store rum og 750 kr. for små rum. 
Afgiften betales forud ved lejemålets indgåelse. 

§ 4 Depositum og forudbetalt leje
Der betales et depositum på 250 kr. ved lejemålets indgåelse. Depositum dækker udgiften til nøgle til containeren.
Depositum tilbagebetales ved aflevering af nøgle ved lejemålets ophør. 
Der sker ikke tilbagebetaling af lejeafgift ved lejers opsigelse af lejemålet. 

Udlejer kan opsige lejemålet med 1 måneds varsel.
I en sådan situation tilbagebetales overskydendede forudindbetalt leje månedsvis i hele måneder fra det først kommende månedsskift.

Der sker ikke tilbagebetaling i de tilfælde, som er nævnt i denne aftales § 7.  

§ 5 Elektricitet 
Der findes el – belysning i containeren, men det er ikke muligt i øvrigt at anvende strøm eller opvarme området.

§ 6 Lejemålets stand

Lejer har pligt til at holde orden i det lejede område. Der må ikke opbevares effekter uden for det til lejemålet hørende areal.

§ 7 Særlige vilkår

Der påhviler ikke udlejer nogen form for erstatningspligt i forbindelse med eventuelle skader på det opbevarede.
Det udlejede areal kan ryddes af udlejer: 
– i tilfælde af misligholdelse af denne lejekontrakt, – ved lejers udmeldelse af DCK Øst- ved lejers dødsfald henstår det opbevarede i indtil 3 måneder, hvorefter udlejer rydder arealet.

 

Udlejer                                                                  Lejer