Dansk Caravan Klub Øst

 • 1 Klubbens navn
  Stk.1, Klubbens navn er ”Dansk Caravan Klub Øst”, forkortet DCK Øst.
  Stk. 2, Klubbens slogan er: ”For folk på farten – hele året”.
  Stk. 3, Klubbens postadresse er ved kassererens adresse.

Stk. 4. Klubben er stiftet den 30. august 1958 i Odense. Delt den 25. marts 2023 som økonomiske og uafhængige af hinanden Klubber.

 • 2 Formål
  Stk.1, At tilbyde medlemmerne, brugere af campere, caravans, telte og teltvogne, en social ramme, hvor camping- og fritidslivet er i fokus.
  Stk. 2, At arrangere fælles ture i ind- og udland.
  Stk. 3, At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og relevante interesseorganisationer.
  Stk. 4, At fremme samarbejdet med andre campingklubber og campingpladser.

 • 3 Klubbens organisation
  Klubben er selvstændig og administreres udelukkende efter egne vedtægter og bestemmelser.
 • 4 Tegningsregler
  En retshandling skal for at være bindende for klubben DCK Øst i såvel økonomisk som juridisk forstand være underskrevet af alle medlemmer i bestyrelsen.

 • 5 Hæftelse
  Stk. 1. DCK Øst hæfter alene med egen formue.
  Stk. 2. Intet medlem hæfter personligt for klubbens gæld.

 • 6 Generalforsamling
  Stk.1. Der afholder ordinær generalforsamling hvert år på en lørdag inden 1 maj. med følgende dagsorden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning ved formanden.
3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. budget for det kommende år fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af formand i lige år og kasserer i ulige år.
8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i ulige år og 1 medlem i lige år.
9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år).
10. Valg af godkendt revisor.

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrolantsuppleant
  12. Eventuelt.
  Stk. 2, Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel, ved meddelelse på DCK Øst hjemmeside.
  Stk. 3. Forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægten, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Via formandens klubmail eller ved brev.
  Stk. 4. Det reviderede årsregnskab med noter, budget, samt indsendte forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, fremlægges via hjemmesidens lukkede del, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  Forslag til personvalg bør fremgå af indkaldelsen.
  Stk. 5. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. J.fr. dog § 17.
  Stk. 6. Ændringer i disse vedtægter kan vedtages af en generalforsamling, 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for ændringen.
  Stk. 7. Adgang og stemmeret.
  Alle klubbens medlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemsbevis, har adgang til generalforsamlingerne.

Stk. 8. Stemmeret ved en generalforsamling opnås efter 3. måneders medlemskab.

 Et medlemskab giver ret til 2 stemmer. Fuldmagter fra andre medlemmer er ikke muligt.
Stk. 9. Bestyrelsen kan indkalde specialister og invitere gæster til generalforsamlingen. Specialister og gæster kan gives ordet, men har ikke stemmeret.

Stk. 10. Dirigenten leder generalforsamlingen i.h.t. vedtægtens bestemmelser, og sikrer, at generalforsamlingen afvikles på ordentlig vis. Dirigenten afgør alle formelle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning, jævn før dog § 7,

Stk. 11. Dirigenten nedsætter et stemmeudvalg på 3 personer.
Stk. 12. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, jævn før dog § 17.
Stk. 13. Skriftlig afstemning skal finde sted ved valg til tillidsposter, hvor der opstilles flere kandidat til en tillidspost, og kan i andre sammenhænge begæres af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 14. Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, dog kan ægtefælle/samlever ikke begge vælges til tillidsposter.
En person, hvis hovederhverv er i campingbranchen, kan ikke vælges til nogen tillidspost i klubben. Tvivlsspørgsmål afgøres alene af bestyrelsen.
Stk. 15. Der udformes beslutningsreferat af generalforsamlingen. Dette underskrives af dirigent og referent, Referatet lægges indenfor 4 uger på hjemmesidens lukkede del.

 • 7 Ekstraordinær generalforsamling
  Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes:
  1. Hvis formand eller kasserer udtræder af bestyrelsen i valgperioden.
 1. Efter bestyrelsens beslutning, med mindst 6 ugers varsel.
  3. Efter skriftlig begæring af mindst 33 % af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden.
  Stk. 2. Senest 5 uger efter bestyrelsens beslutning eller en begæring er modtaget, skal formanden indkalde medlemmerne med mindst 4 – og højst 8 ugers varsel.
  Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

 

 • 8 bestyrelsens organisation
  Stk. 1. DCK Øst ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 3. Bestyrelsen leder klubben under ansvar over for generalforsamlingen.
Stk. 4. Formanden indkalder skriftligt, via mail, med mindst 2 ugers varsel til de nødvendige bestyrelsesmøder. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.
Indkaldelse skal også ske, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter egne mål og politikker for klubbens arbejde herunder udarbejder og ajourfører bestyrelsen egen forretningsorden.
Stk. 7. Bestyrelsen kan tilknytte sekretariat, bogholderi og andre med specialfunktioner.

 • 9 DCK Øst regnskab
  Stk.1. Regnskabsår følger kalenderåret.
  Stk. 2. Kassereren varetager kasse- og regnskabsfunktion samt formueforvaltning.
  Stk. 3. Den kontante kassebeholdning bør ikke uden nødvendig grund overstige kr. 2.500, -. beløb herover skal indestå på DCK Øst konti (CVR nr.) i pengeinstitut.

Stk. 4. Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. De på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter, gennemgår bogføringen, med henblik på sikre at indtægter og udgifter er i overensstemmelse med klubbens vedtægter, bestyrelsens forretningsorden og retningslinjer
Stk. 6. Det reviderede årsregnskab med noter, og budget skal senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse være underskrevet af bestyrelsen.

 • 10 Drift af campingplads

Stk.1. Til drift og udvikling af Skamstrup Camping kan der, nedsættes et udvalg, formanden udnævnes af bestyrelsen og refererer til denne.
Stk. 2. Udvalgets ansvarsområde og drift af campingpladsen fremgår af bestyrelsens retningslinjer for campingpladsen i Skamstrup.

 • 11 Referater
  Stk. 1. sekretæren udarbejder og udsender referat fra bestyrelsesmøder.
  Stk. 2. bestyrelsens aktivitetsgrupper og udvalg udarbejder egne referat af afholdte møder der fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger efter et afholdt møde.
  Stk. 3. de i stk. 1 og 2 omhandlede referater offentliggøres senest 4 uger efter et afholdt møde på klubbens hjemmesides lukkede del.

 • 12 Stævner

Stk. 1. Klubbens aktiviteter, arrangementer, samt arrangementer ved forhandlerne, messer og udstillinger koordineres af bestyrelsen eller udvalg, udpeget af bestyrelsen, som kan havde særlige retningslinjer for de enkelte områder.

 • 13 Indmeldelse
  Stk.1. Som medlem kan optages enhver, der opfylder bestemmelsen i § 2, stk. 1, eller som på anden vis interesserer sig for klubbens virke, og som vil støtte klubbens formål.
  Stk. 2. Ved indmeldelse i klubben betales kontingent for indeværende år. Bestyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 4. Medlemskabet dækker familien med hjemmeboende børn under 18 år.
Stk. 5. Kontingentet gælder for kalenderåret. Forfaldsdag 10. november året før kontingentperiodens begyndelse.

 • 14 Kontingent
  Stk.1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer senest den 10. november (inden kontingentforfald).
  Stk. 2. Betales kontingentet ikke rettidigt vil medlemmet modtage en rykker.
  Stk. 3. Bestyrelsen kan nægte eller annullere indmeldelse af nye medlemmer, hvis bestyrelsen vurderer, at indmeldelserne sker/er sket kollektivt. (grupper).
 • 15 Æresmedlemskab

Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri.

 • 16 Eksklusion
  Stk.1. Hvis et medlem handler i strid med denne vedtægt eller udviser utilbørlig adfærd til skade for Dansk Caravan Klub Øst omdømme internt eller eksternt, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med øjeblikkelig virkning.
  Stk. 2. Enhver eksklusion kan efter begæring fra den ekskluderede til bestyrelsen behandles på den førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil det ekskluderede medlem har adgang, så længe sagen behandles.
  Stk. 3. Genindmeldelse i DCK Øst efter en eksklusion kan kun ske med en ordinær generalforsamlings godkendelse.

 • 17 Klubbens ophør
  Stk. 1. Beslutning om klubbens ophør træffes ved en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 90% af de fremmødte stemmer for ophør.
  Stk. 2. Hvis der ikke er mødt 2/3 af medlemmerne, indkaldes der inden 6 måneder til en ny generalforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ophør.

Stk. 3. Ved ophør nedsættes et udvalg bestående af bestyrelsen og op til 4 medlemmer valgt på generalforsamlingen som skal foretage en realisering af klubbens formue. Et eventuelt overskud anvendes til humanitære formål eller til fremmelse af almen camping, som ved simpelt stemmeflertal, bestemmes af den generalforsamling der besluttede klubbens ophør.

******************************************************************************

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 25. 3. 2023

Formand                                                   Næstformand                    Kasserer

Flemming Bøgvad                                    Linda Knop                         Martin Serup

 

                                                                 Bestyrelsesmedlem

Peder Roed