Landsstyrelsens beretning 2017
Indledning
Kære medlemmer af Dansk Caravan Klub. Velkommen til DCK’s landsgeneralforsamling i 2017, og
velkommen til Emmerbølle.
Beretningen i år adskiller sig fra tidligere beretninger, fordi den ikke længere indeholder elementer omkring
NCR / NCT. Det er samtidig en beretning om en lille klub, der kæmper for overlevelse. Økonomien er
såmænd ganske god på baggrund af de ændringer som landsgeneralforsamlingen vedtog sidste år, men
fremtiden tegner et lidt dystert billede.
Der er 2 hovedområder, som er særligt problematiske.
1. Det er særdeles vanskeligt at mønstre medlemmer, der vil påtage sig bestyrelsesopgaver.
Kreds Fyn er indtil videre formelt nedlagt, fordi ingen medlemmer på Fyn vil påtage sig bestyrelsesopgaver.
Det lykkedes i kreds Jylland at vælge en kredsformand. Det kneb noget mere med at finde et
bestyrelsesmedlem til kredsbestyrelsen, og først efter nogen tid til eftertanke og korridordrøftelser,
lykkedes det.
2. Medlemmerne aldres og holder op med at campere af forskellige naturlige årsager. I kombination
med at forbrugertanken i stigende grad afløser begreber som trofasthed og loyalitet udfordres
klubben i et vedvarende forsøg på at fastholde status quo for slet ikke at nævne ønsket om at
udvide medlemsskaren.
Hvad skal vi gøre? Kunne spørgsmålet lyde. Mange vil sikkert mene, at landsstyrelsen er valgt til at tage sig
af den slags. Jeg er for så vidt enig i et sådant udgangspunkt. Imidlertid indeholder de løsningsforslag, som
vi kan fremkomme med, også udfordringer. Ikke mindst af kulturel karakter.
Der er i forbindelse med denne landsgeneralforsamling også lagt op til nogle overvejelser i forhold til
vedtægtsmæssige ændringer for så vidt angår kredsene med udgangspunkt i, at vi, hvis vi fortsat skal være
en landsdækkende klub, skal finde en fremtidig organisering, der omfatter og inddrager de medlemmer,
der bor på Fyn, i klubbens struktur, og jeg kan ikke undlade at bemærke, at vi, da vi sidste år bragte en
forandring i forhold til Fyn på banen, så blev i mødt med stærk kritik fra medlemmer på Fyn, som ønskede
at bevare deres egen kreds.
Hvor var de medlemmer henne, da kreds Fyn manglede en bestyrelse ved sidste ordinære
generalforsamling?
Hvis vi må konstatere, at det er vanskeligt at skaffe kandidater til bestyrelsesopgaven, så må vi
nødvendigvis tilpasse organisationen til den nye virkelighed. Derfor følgende principielle korte omtale af
landsstyrelsens løsningsmodeller:
1. Kreds Fyn lægges ind under kreds Jylland. Medlemmer på Fyn sikres indflydelse via retten til 1 eller
2 mandater i bestyrelsen.
2. Kreds Fyn lægges ind under kreds Jylland. Medlemmerne på Fyn sikres en vis indflydelse via et
aktivitetsudvalg bestående af et antal medlemmer fra Fyn..
3. DCK opdeles i et DCK øst og et DCK vest. Landsstyrelsen nedlægges og klubberne er juridisk adskilt
men med lige ret til navn osv.
4. DCK opdeles med en overordnet landsstyrelse, som forestår drift, bladudgivelse, økonomi osv.
Kredsene nedlægges og aktiviteterne sker via aktivitetsudvalg fordelt geografisk. F.eks. Med 3 i
Jylland, 1 på Fyn og 1 på Sjælland.
5. DCK fortsætter indtil videre med en vakant kredsbestyrelse på Fyn, som via landsstyrelsen driver
kredsen.
Jeg vil anmode de på landsgeneralforsamlingen fremmødte medlemmer til at forholde sig til spørgsmålene
med henblik på en drøftelse i den kommende tid. På et tidspunkt skal drøftelserne føre til den beslutning,
som vi fremadrettet driver klubben med udgangspunkt i.
Der er mange medlemmer, der bidrager til medlemshvervningen, f.eks. når vi er til vintermesse i Herning
eller ved forhandlerne i forskellige sammenhænge. Tak for det.
I forhold til det lange seje træk, som skal sikre DCK en positiv udvikling, er der behov for, at DCK’s mere
etablerede medlemmer bidrager mere. Skiftende landsstyrelser og kredsbestyrelser har ganske enkelt ikke
haft tilstrækkeligt fokus på medlemsgrundlaget gennem mange år.
Den afgåede kredsformand i Jylland, Henning Hansen, sagde det ganske rammende på kreds Jyllands
kredsgeneralforsamling. ”Kun 4 medlemmer af DCK i kreds Jylland skal have 10 års nål i 2017. Det må
betyde, at vi for 10 år siden gjorde for lidt for at få nye medlemmer”.
Vi ved godt, at nogle af dem, som blev indmeldt for 10 år siden,, kan være udmeldt gennem de forløbne år
af forskelllige årsager, men alligevel!!!
Jeg opfordrer således igen i år medlemmerne til at gøre noget mere. Hjælp med at udvikle DCK’s
medlemstal. Det er nødvendigt.
Klubben fremadrettet.
Ved den ordinære generalforsamling i Store Bededagsferien i 2016 besluttede landsgeneralforsamlingen
forskellige vedtægtsændringer, der samlet set har moderniseret klubben og decentraliseret dele af
økonomien samtidig med, at det samlede regnskab nu føres af landskassereren.
Vi har gennemført en del ændringer i driften med det mål for øje, at få balance mellem indtægter og
udgifter.
Vi har sænket kontingentet for 2017 og det er landsstyrelsen indtryk, at der er skabt et godt grundlag at
drive klubben på ud fra det nuværende medlemstal, men er det tilstrækkeligt ambitiøst?
Den allerede nævnte decentralisering af kredsenes økonomi, som vi gennemførte sidste år, har
manifesteret sig i kredsene, og der er afviklet forskellige arrangementer, hvor der har været fokus på
fastholdelse af allerede eksisterende medlemmer i kombination med at skabe en god oplevelse for nye
medlemmer, som måske deltager i et stævne for første gang.
Det er en god udvikling, og jeg tror, at det var en god beslutning, vi traf sidste år, fordi det blandt
medlemmerne i kredsene understøtter en opfattelse af, at de penge, som ”vi har tjent”, dem kan vi også
bruge.
Jeg håber tilsvarende, at ændringerne på regnskabsområdet opleves i kredsene – i hvert fald blandt
kassererne, som en lettelse af opgaven. Der er selvfølgelig, og det har der også været i denne
sammenhæng, en periode, hvor procedurerne skal lægges fast og arbejdsmåden indarbejdes.
Vi har tidligere tilkendegivet, at landsstyrelse og kredsbestyrelser fremover mødes i september måned
hvert år og sammen udpege indsatsområder, hvis indfrielse betyder ekstra indtjening til kredsene. Et
sådant møde afholdt vi således i september måned 2016.
Det var et særdeles konstruktivt og givende møde, hvor vi fik drøftet mange forskelllige emner. Herunder
havde vi kontakt med – og besøg af – en konsulent fra forsikringsmæglerfirmaet RTM. Vi drøftede klubbens
aktuelle forsikringsforhold og fremtidige initiativer, som kan komme vore medlemmer til gode i form af
billigere forsikringer på f.eks. bil og campingvogn.
I forbindelse med mødet besluttede deltagerne, at vi skal udvide klubbens forsikringsportefølje med en
bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringen er tegnet.
En påtænkt eventforsikring, hvis indhold skal sikre, at de af vore medlemmer, der afvikler arrangementer
for andre, ikke rammes af erstatningsansvar i forhold til opstået skade på person eller materiel i relation til
afviklingen af arrangementerne.
Det viste sig efterfølgende, at forsikringen ville blive for dyr, idet vore aktiviteter var for forskelligartede.
Det er efterfølgende aftalt med RTM, at vi i stedet påfører tilmeldingsblanketten en ansvarsfraskrivelse
således, at det enkelte medlem i forbindelse med sin tilmelding gøres bekendt med, at eventuel person –
eller materiel skade opstået under eller i relation til de af DCK planlagte og afviklede arrangementer er DCK
og arrangørerne uvedkommende.
Dansk Caravan Klub er medlemmernes klub. Det er de gode medlemsskabte arrangementers klub. Det er
klubben med livslange venskaber. Det mener vi stadig.
Imidlertid er der, som jeg allerede har været inde på, en trend i tiden, der peger i retning af, at
medlemmerne søger oplevelser i et mere forbrugerrettet udgangspunkt. Hvis vi skal imødegå den udvikling,
skal vi satse på oplevelser.
Sekretariatet har frem mod 2017 gennemgået og tilrettet medlemskartoteket. Det har haft en konsekvens
for medlemstallet, idet flere ældre medlemmer benyttede sig af lejligheden til at udmelde sig af DCK med
henvisning til, at ægtefællen var død, eller at man af andre årsager ikke camperede mere.
Vi har en udfordring i forhold til medlemsgrundlaget. Landsstyrelsen har fokus på problemet, og vi satser
massivt. Vi har gennem nogle år kørt med gratis medlemskab det første år sammen med et CKE kort.
Flere medlemmer bidrager positivt ved f.eks. åbent hus arrangementer, men vi efterlyser alligevel et mere
massivt engagement på området.
Der skal her lyde en velment tak til de medlemmer, der bidrager med at finde nye medlemmer.
Klubbens Økonomi
Med de foretagne ændringer i driften er det landsstyrelsens opfattelse, at DCK på kortere sigt har en robust
økonomi, men det skal ikke nægtes, at en udvidelse af medlemsgrundlaget er det, som reelt skal til for, at vi
på længere sigt kan fastholde DCK som et landsdækkende tilbud til campisterne.
Campingpladsen i Skamstrup har i 2016 været i god gænge. Omkring 1.600 overnatninger er det blevet til.
Der er således tale om en fordobling af antallet af overnatninger gennem de seneste ca. 4 år.
Vi har åbnet pladsen for andre klubber men det tilbud har kun i begrænset omfang været anvendt.
Samarbejde internt
Jeg har tidligere skrevet, at det glæder mig at kunne sige til generalforsamlingen, at samarbejdet internt i
bestyrelsen er godt. Ikke mindst har det glædet mig, som jeg allerede har nævnt, at landsstyrelsen og
kredsbestyrelserne i september måned demonstrerede vilje, lyst og evne til at sætte sig sammen og finde
fælles løsninger
Antallet af møder i landsstyrelsen har været ret begrænsede i omhandlede klubår, idet vi faktisk kun har
afviklet et par reelle landsstyrelsesmøder, hvis man ser bort fra fællesmødet i september måned.
Der har imidlertid vist sig en vis uoverensstemmelse i forhold til opfattelsen af, hvorvidt de forskellige
valgte suppleanter skal / kan deltage i møderne.
Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er min opfattelse, at suppleanterne kun indkaldes, hvis / når et valgt
medlem har forfald. I hvilke sammenhænge der er tale om forfald afgør den enkelte bestyrelse.
Suppleanter skal holdes orienteret om diverse aktiviteter via referater fra møder og eventuel anden skriftlig
information til og fra den bestyrelse, hvor man er valgt som suppleant.
En suppleant til landsstyrelsen har meddelt, at man ikke vil genopstille til valg, fordi man ikke får lov at
være med til bestyrelsesmøderne.
I min optik er suppleantens opgave, som nævnt, forholdsvis klar, og jeg vil tillade mig at fastholde det
synspunkt, at der ikke er mening i at tage suppleanter med til møder, hvor de principielt ikke har hverken
tale – eller stemmeret, blot fordi suppleanten syntes, at det kunne være fint at være med. Værdien heraf
står ikke mål med omkostningen.
Samarbejde eksternt / markedsføring
DCK har et stort og geografisk bredt dækkende samarbejde med pladsejerne og andre annoncører.
Henriette Knudsen søger med nidkærhed at skaffe nye aftaler, og holde styr på de allerede indgåede
aftaler. Det gør hun faktisk rigtig godt.
De aftaler, som Henriette forhandler, supplerer faktisk DCKs økonomi med ca. 75.000 kr. + moms i 2016.
Imidlertid har Henriette tilkendegivet, at hun gerne så opgaven overdraget til en anden. Det er så sket nu,
idet Christina Hansson har overtaget opgaven.
Her skal der lyde en tak til Henriette for indsatsen og en tak for det positive samarbejde.
Den samarbejdsaftale, som DCK indgik i marts måned 2015 med Slagelse Camping & Outdoor Center, er
genforhandlet. Aftalen indeholder fortsat 10% rabat på værkstedsregningerne i den kolde tid og 5 % i
sommerhalvåret. Derudover ydes der 10 % rabat på grej og udstyr, der ikke er på udsalg eller tilbud. Aftalen
er lagt på hjemmesiden og har været bekendtgjort i Appen-dix.
Husk at forevise dit DCK medlemskort ved handel.
Tempo 100.
Den lovpakke som omhandler tempo 100 godkendelse fortjener ganske kort et par ord med på vejen, idet
loven samlet set nok ikke tilfredsstiller de danske campister. Det viste sig – helt forventeligt, fristes man til
at sige, at blive for bøvlet og ikke mindst for dyrt, hvis man jævnligt skal fremstille sin campingvogn til syn
for at opretholde tempo 100 godkendelsen. Det er, som et af vore medlemmer skrev i Appen-dix, en
ommer. Hvorvidt det er realistisk at ændre lovgivningen er dog tvivlsomt.
Vi fik dog en tempo 100 lovgivning, og det glæder mange, ved jeg.
Campingrådet
Samarbejdet i Campingrådet har været særligt udfordret i 2016. Campingpladsejerne har haft flere
særstandpunkter. Reelt i udgangspunktet i forhold til fordelingen af omkostninger mellem
medlemsorganisationerne. Konsekvensen har været, at en formand ”blev gået”, direktøren er afskediget og
nogle af medarbejderne har sagt deres stillinger op.
Campingrådet er nu under rekonstruktion.
Bent Madsen har repræsenteret DCK’s i Campingrådet i perioden.
Det er tilkendegivet, at uroen i rådet ikke får indflydelse på vores udstedelse af CKE – kort.
Campingrådets ugebreve udsendes til hele Landsstyrelsen med henblik på en generel information til alle
involverede i forhold til branchens fokusområder. Derimod modtager landsformanden fortsat ikke, på
trods af en aftale herom, referaterne fra møderne i rådet.
Friluftsrådet
DCK er udmeldt af Friluftsrådet. Vi modtager fortsat deres mails og forskelligt andet materiale. Jeg har to
gange rettet henvendelse til Friluftrådet og gjort bekendt med, at vi ikke længere er medlem af
organisationen. Det har foreløbig ikke ført til ændringer.
FDM
DCK samarbejde med FDM Jyllandsringen er ophørt, og FDM driver ikke længere campingpladser, hvorfor
denne overskrift fremover ikke længere medtages i beretningerne.
DCU
DCK var repræsenteret med en gave i anledning af DCU’s fødselsdag i 2016. Vi har ikke i den sammenhæng
modtaget en tak eller en kvittering for gaven.
Der er foretaget en del udskiftninger i DCU, hvilket betyder, at vores nye kontakt i DCU er Jeanette Førsteø,
som vi kort har kommunikeret med.
Back To Nature – aktive campister
Der er intet at tilføje til de i overskriften nævnte aktører.
Forhandlernettet
Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at vi ønskede at udvide DCK samarbejdsaftaler med forhandlerne. Vi
kan konstatere, at der i flere dele af landet er en positiv udvikling i gang, idet flere af vore medlemmer
aktivt deltager ved forhandlernes åbent hus arrangementer.
Det handler om markedsføring af klubben og hvervekampagner. DCK bliver synliggjort og det giver os
lejlighed til at fortælle om vores klub og dennes aktiviteter.
Det er en god oplevelse at være med ved disse hvervekampagner, hvor du kan træffe mange forskellige
campister og ikke mindst, hvor du kan få lov til at delagtiggøre andre i din viden og dine erfaringer.
Samarbejdspladser
Ingen nævnt – ingen glemt. Vi udvider fortsat vore samarbejdsaftaler indenlands. Antallet af
samarbejdspladser er dog ikke sig selv et mål. Der skal være tale om et samarbejde, hvor dem, som vi
træffer aftaler med reelt, kan forvente, at få noget for deres penge.
Jeg vil derfor anmode kredsene om en generel støtte til vore samarbejdspartnere og planlægge stævner
ved disse.
DCK’s egne aktiviteter
Mange medlemmer i DCK demonstrerer stor lyst til at lave arrangementer for andre. Det har gennem
mange år været et positivt særkende for klubben. Imidlertid er det, som allerede nævnt, landsstyrelsens
opfattelse, at udviklingen går i den forkerte retning. Det har f.eks. vist sig stadigt vanskeligere at finde
medlemmer, der vil binde an med de lidt længere ture til udlandet.
Derfor skal der herfra lyde en opfordring til at byde ind. Du skal ikke være utryg ved opgaven. De mere
erfarne i bestyrelserne hjælper dig gerne med råd og dåd. Eventuelle sproglige vanskeligheder kan vi også
finde nogen, som kan bistå med. Der er med andre ord ingen grund til at holde sig tilbage, og jeg kan med
sikkerhed love dig, at dit initiativ vil blive værdsat blandt de medlemmer, som deltager i dit arrangement.
Tak til dem der bidrager med aktiviteter for fællesskabet. Tak til dem der stiller op til valg i kredsene og tak
til dem, der gør et stort arbejde i forskellige udvalg eller med andre opgaver, som klubben er helt afhængig
af, at nogen vil hjælpe med.
Det er glædeligt for klubben, at den også i 2016 besluttede hvervekampagne har givet os rigtig mange nye
medlemmer. Tag godt imod dem hvor i nu måtte møde dem.
Vi viderefører kampagnen om gratis medlemskab også i 2017. Ret mange af de nye medlemmer, som vi får
kontakt med ved disse kampagner, forbliver medlemmer af klubben. Det er glædeligt.
Mange flere nye betyder også på sigt flere med erfaring med klubben og dermed et grundlag at drive
klubben videre på.
Landsstyrelsen overvejer løbende, hvorvidt det er en god ide at fortsætte de nævnte kampagner, eller om
der skal noget andet til. Det ligger imidlertid fast, at vi gennem vinteren 2016/2017 har skaffet så mange
som ca. 250 nye medlemmer. Hvis forventningen om, at ca. 25% forbliver i klubben, så er initiativet dog et
positivt element i vore bestræbelser på at skaffe nye medlemmer.
Campingpladsen i Skamstrup
Prioritetsgælden er indfriet med ca. 95.000 kr. Der er gennemført flere forbedringer på pladsen, som klart
taler til fordel for pladsens anvendelse. Udgangspunktet er den tidligere omtalte investeringsplan. Pladsen
er, så vidt vi kan vurdere, inde i en god udvikling og der er et mindre overskud på driften i 2016.
Ingenting, bortset fra lommeuld, som Storm Petersen sagde, kommer af sig selv. Skamstrup er ingen
undtagelse, og vi må erkende, at det koster penge at drive en campingplads. Derfor så vi også meget gerne
af flere af klubbens medlemmer brugte pladsen i videre omfang.
Udgangspunktet for driften af campingpladsen i Skamstrup er det arbejde, der foregår i plads – udvalget og
som beror på det regulativ for pladsen, som landsgeneralforsamlingen vedtog for et par år siden.
Det fremgår af campingplads regulativet, at Skamstrup udvalget består af 4 medlemmer, herunder en
byggesagkyndig. Udvalgets byggesagkyndige, Jan Mantius, har imidlertid af familiære årsager udmeldt sig af
DCK. Dermed mangler udvalget en byggesagkyndig.
Vi har annonceret efter et medlem, som var indstillet på at overtage Jan’s plads. Desværre har ingen meldt
sig til opgaven. Dermed er udvalget reelt i den situation, at vi skal anmode om sagkyndig bistand udefra,
hvis der skal ske regulære bygningsindgribende foranstaltninger.
Således foranlediget vil jeg opfordre til, at et medlem med bygningsteknisk forstand byder ind på opgaven.
Skamstrup udvalget er ved at få styr på tingene. Mange års efterladenhed skal rettes op. Følgende
eksempel illustrerer ganske godt behovet.
I forbindelse med etablering af en ny skorsten på ”Abehuset” konstaterede vi, at der aldrig har været
truffet aftale med en skorstensfejer om godkendelser af brændeovnsinstallationer eller renholdelse af
skorstene. De fleste kan vel forestille sig, hvilke konsekvenser en eventuel ildløs kunne have haft for
klubbens økonomi.
Desværre har mange velmenende medlemmer gennem årene udført forskelligt arbejde på bygninger og
installationer med udgangspunkt i ”det går nok”, og ”det må helst ikke koste noget”.
Jeg forstår såmænd godt, hvorfor velmenende medlemmer i mange situationer har været presset ud i
dårlige løsninger. Men det er tid at gøre op med opfattelsen af, at det ikke må koste noget, og den opgave
er vi gået i gang med. Der afsættes årligt 25.000 kr. til brug for den investeringsplan Skamstrupudvalget har
udarbejdet, og som er godkendt af landsstyrelsen.
Vejanlægget på campingpladsen skal færdiggøres således, at hele pladsen er åben for camping også i våde
perioder. Udvidelsen af campingarealet vil samtidig betyde mindre slid på andre arealer.
Skamstrup udvalget har endel af midlerne til etablering af vej, idet de gennem de seneste 4 år afsatte
midler ikke er forbrugt i fuldt omfang. Øvrige nødvendige midler skal bevilliges af landsstyrelsen.
Det koster penge at drive campingplads og diverse installationer skal bringes i orden og lovliggøres i takt
med, at vi opdager, at der er problemer. Det er indiskutabelt.
I relation hertil var beslutningen om vedtagelse af pladsregulativet, der nærmere beskriver, hvordan og
hvem, der forestår driften af pladsen en god beslutning, der hjælper med at få synlig og formel styring på
området.
Jeg vil gerne her bringe en tak til udvalgsmedlemmerne, der har taget Skamstrup opgaven til sig med stor
ildhu og lyst til opgaven. Der skal også lyde en tak til Hanne, Lis og Benny, der med ildhu en stor del af året
passer mange opgaver på Skamstrup.
Pladsen regnskab for 2016 viser en mindre ubalance vedrørende el – udgifter / indtægter. Det beror på, at
der blev fældet en del træer i vinteren 2015, og det trak ret meget strøm blandt andet til brændeflækker.
Men generelt er der kommet styr på el – forbrug og afregning, idet vi nu konstaterer overskud på salg af el
mod tidligere års underskud.
Sidst – men bestemt ikke mindst – en tak til de medlemmer af DCK, der på frivillig basis, med stor energi og
godt humør faktisk yder en stor, stor indsats for at holde orden på pladsen, lave brænde, male huse, osv.,
osv. Man går aldrig forgæves, når der er behov for en hånd til dette eller hint.
Landsstyrelsen har gennem det forløbne år ved flere lejligheder drøftet muligheden for etablering af flere
DCK campingpladser – gerne en eller to i Jylland. Hvis vi kan finde egnede pladser og medlemmer, der vil
bidrage, så er det bestemt ikke udelukket, at vi kan bevæge os i den retning.
Appen-dix
Tak for samarbejdet til JAPI tryk ved Jan Mogensen, redaktør og producent af Appen-dix. Jan indgår i
medieudvalget, og han er rigtig god og iderig at samarbejde med.
Tak til Jan for et initiativrigt og godt samarbejde.
DCK’s hjemmeside
Vi har fortsat et udestående i forhold til en ændring af DCK’s hjemmeside. Vi skal etablere en mere enkel
hjemmeside, der skal sættes op i et system, der gør, at Henriette, der står for den del af opgaven, selv kan
håndtere ændringer i layout m.v.
Henriette gør et fint stykke arbejde med siden, også i den sammenhæng, skal Henriette have tak for
arbejdsindsatsen.
Medieudvalg
Jørgen Møller har været i spidsen for medieudvalget de seneste par år. Imidlertid har Jørgen fået nyt
arbejde, som kræver mere af hans tid. Han har derfor bedt sig fritaget for opgaven.
Tak til Jørgen for indsatsen.
Medieudvalget er blevet suppleret med Christina Hansson. Vi arbejder fortsat med etablering af et IT
system, der skal forbedre hjemmesiden og forbedre tilmeldingssystemet m.v.
Medieudvalget består nu af Christina Hansson, Henriette Knudsen, hjemmesiden, og Jan Mogensen, Appendix.
Tak for engagementet.
Sekretariat
Sekretariatsfunktionen varetages af Per Wehrs.
Per har gennem længere tid arbejdet målrettet på at bringe orden i DCK’s medlemsarkiver. Herunder har
der været behov for i 2016 at opsige gældende aftale om PBS betaling og opkræve kontingent for 2017 via
giroindbetalingskort. Der er nu bragt orden i medlemsoplysningerne og vi skulle meget gerne i forhold til
kontingent indbetalingerne for 2018 igen kunne gøre fuldt brug af PBS.
Landsstyrelsen har i øvrigt besluttet, at medlemmer, der tilmelder deres betaling af kontingent for 2018 til
PBS opnår 25 kr. I rabat på denne indbetaling.
Kontingentindbetalingerne er vedtægtsmæssigt fastsat til den 10. November forud for det år, som
kontinentet vedrører. Desværre er der en lang række medlemmer, der ikke mener, at vedtægten gælder for
dem. De indbetaler således kontingent i såvel december som i januar måned. Det er faktisk ikke
acceptabelt. Det giver en masse bøvl for sekretariatet og det koster ekstra arbejde og øgede omkostninger
at forfølge restancerne med henblik på rykkere og inddrivelse. Derudover forsinkes fremsendelsen af CKE
kortet for det kommende år.
I relation til det nævnte, vil jeg en gang mere opfordre medlemmerne til at sikre sig, at DCK’s sekretariat
har de rigtige kontaktoplysninger og til, at medlemmerne respekterer DCK’s vedtægt og indbetaler
kontingentet rettidigt og forsynet med indbetalers identitetsoplysninger. Det vil spare sekretariatet for
meget ekstraarbejde.
Husk også at meddele adresseændringer!
CKE – kortene bliver produceret i vores eget sekretariat. Det har sparet DCK for en del omkostninger, der
varmer på bundlinjen.
Landsstyrelsen er glad for, at Per har stillet sig til rådighed, og vi er glade for samarbejdet. Per har godt fat i
opgaven. Der er ryddet op og skaffet overblik.
Først på året gennemgik Per en mindre operation, der imidlertid gik galt og afstedkom nye operationer og
længere sygeleje. Per passede trofast opgaven i DCK’s sekretariat.
Den indsats kræver en helt særlig tak til Per, og den er hermed givet.
Kreds – generalforsamlinger
Årets kredsgeneralforsamlinger har voldt en del problemer i forhold til besættelse af bestyrelsesposter
generelt og ikke mindst i forhold til, at den manglende lyst til at stille en bestyrelse på benene på Fyn reelt
nu medfører en nedlæggelse af kreds Fyn.
Det glæder mig til gengæld at opleve den positive stemning, der er ved disse generalforsamlinger, og vi skal
nok komme igennem udfordringerne.
DCK’s fremtid
I forbindelse med kredsbestyrelsernes og landsstyrelsens møde i oktober foreslog jeg, at vi tog kontakt til
de øvrige nordiske klubber i NCR samarbejdet med et oplæg om et mere uformelt samarbejde på niveau
med de almindeligt kendte stævner / høsttræffet, som det har været kaldt.
Jeg har dog besluttet af afvente denne landsgeneralforsamlings indstilling til sagen, idet et fornyet og
udvidet samarbejde med de nordiske klubber, vil kræve at DCK’s medlemmer reelt ønsker denne udvikling,
og at nogen er indstillet på at påtage sig den opgave, som er forbundet hermed.
Kontakten afventer således denne landsgeneralforsamlings tilkendegivelse om, hvorvidt ideen skal
forfølges.
Jeg gentager et tidligere rejst spørgsmål og dets svar – har DCK en fremtid?
Ja! – hvis medlemmerne vil!
Med andre ord. Vil du bidrage til klubbens eksistens og campere med primært udgangspunkt i regi af en
klub, så skal den klub være DCK – loyalt og aktivt?
Jeg er ret sikker på, at de mange ildsjæle, som klubben faktisk har, gerne vil.
Kan vi formå medlemmerne i kredsene til at påtage sig et arbejde i bestyrelser og udvalg. Det er det helt
afgørende spørgmål.
Vil du?
Landsstyrelsen – uanset hvem det måtte være efter i dag – er selvfølgelig indstillet på at levere. Ellers
havde de ikke ladet sig vælge til opgaven! Det er jeg sikker på og det er sådan, det skal være.
Landsstyrelsen ønsker det bedste for klubben fremover og vil selvfølgelig arbejde loyalt i forhold til
landsgeneralforsamlingens beslutninger.
Personligt vil jeg gerne sig hjertelig tak til alle dem, som jeg gennem det seneste år har samarbejdet med i
DCK i fælles bestræbelser på at udvikle klubben økonomi og klubbens organisation i en mere tidssvarende
struktur.
Med disse ord overlader jeg beretningen til landsgeneralforsamlingen.
Landsgeneralforsamling april 2017
DCK landsformand
Kaj Rasmussen