Regulativ for drift af klubbens campingplads i Skamstrup

Regulativ for drift af klubbens campingplads i Skamstrup 

§ 1, stk. 1 Udvalgets kommissorium.
Udvalget har til formål at drive DCK’ s campingplads i Skamstrup ud fra en økonomisk ramme, der fastsættes en gang årligt af kredsbestyrelsen, på en sådan måde, at pladsen i alle dele fremtræder velholdt.
Udvalget skal ligeledes beskrive en udviklings – og investeringsplan, der på sigt kan bidrage til, at pladsen fremstår som et attraktivt og tidssvarende campingtilbud for klubbens medlemmer, såvel som for de samarbejdspartneres medlemmer som anvender pladsen.

§ 2, stk. 1, Organisation
Til drift og udvikling af klubbens campingplads i Skamstrup er der nedsat et udvalg.
Udvalget består af en formand, kredsformanden, en ansvarlig for arealerne, en bygningsansvarlig og en teknisk ansvarlig. Formanden vælges hvert år på kredsens generalforsamling. Hvis formanden fratræder posten i en generalforsamlingsperiode, varetager kredsformanden funktionen frem til næste generalforsamling. Andre medlemmer udpeges af kredsbestyrelsen
§ 2, stk. 2
Udvalget referer til kredsbestyrelsen.

§ 3, stk. 1, Kompetence
Formand for udvalget lader regnskab føre over pladsens økonomi, udformer ansøgninger om bevillinger og samarbejder med kredsformanden om afrapportering af emner af betydning for pladsens drift til kredsbestyrelsen om afrapportering af emner af betydning for pladsens drift til kredsbestyrelsen. Kredsformanden sikrer kontakten mellem udvalg og kredsbestyrelsen.
Arealansvarlig: forestår pladsens daglige drift. Herunder vedligeholdelse af arealer, hegn og beplantninger samt belægninger og veje med tilhørende dræn.
Bygningssagkyndig: forestår bygningsvedligeholdelse og udarbejder vedligeholdelsesplaner m.v.
Teknisk sagkyndig: forestår vedligeholdelse af pladsens el – installationer og tekniske udstyr, herunder fyrinstallation, og hvidevarer.
§ 3, stk. 2,
Udvalget sammensætter selv sine arbejdsgrupper. Arbejdet er ulønnet.

§ 4, stk. 1, Økonomi
Kredsbestyrelsen fastsætter hvert år i januar måned en økonomisk ramme for campingpladsens vedligeholdelse og udvikling. Den økonomiske ramme består af en trækningsret på kredsens hovedkonto. Anvendelse af de afsatte midler forudsætter en flertalsbeslutning i udvalget. Ved stemmelighed, er kredsformandens stemme udslagsgivende. (Rammen er i 2014 sat til 25.000 kr.)
Udvalgets budget for det kommende år, skal være fremsendt til kredsbestyrelsen til godkendelse inden 1. januar. I 2014 fremsendes budget til godkendelse den 15. april.
Nødvendige – ikke budgetterede – investeringer finansierers efter ansøgning herom til kredsbestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel særbevilling.
Eventuel kontant kassebeholdning bør ikke overstige 1.000 kr. Den kontante kassebeholdning beror ved Kreds Sjællands formand.
Campingpladsens eventuelle overskud overføres til kredsens konti ved regnskabsårets afslutning.
§ 4, stk. 2,
Udvalgets regnskabsår følger klubbens regnskabsår. Det udarbejdede årsregnskab skal være underskrevet og overgivet til revision inden udgangen af januar måned.
Regnskabet revideres af de på kredsgeneralforsamlingen valgte revisorer.

§ 5, stk. 1, Hæftelse
Udvalgets medlemmer hæfter ikke personligt.

§ 6, stk. 1, Drift
Udvalget udarbejder og ajourfører på baggrund af funktionsbeskrivelsen egen forretningsorden.
§ 6, stk. 2 Referater
Der udarbejdes referat af afholdte møder. Inden 3 uger efter et afholdt møde, udsendes referatet til udvalgets medlemmer, kredsbestyrelsens medlemmer og disses suppleanter.
Kredsens årsberetning skal indeholde relevante oplysninger om pladsens drift af betydning for klubbens medlemmer.

DCK-kreds Øst bestyrelsen
Februar 2014
Vedtaget med ændringer september 2019
Vedtaget med ændringer oktober 2020