Dansk Caravan Klub
Vedtægt

Print venlig 

§ 1 navn og hjemsted

§ 2 Formål

§ 3 Klubbens organisation

§ 4 Landsgeneralforsamling – dagsorden

§ 5 Ekstraordinær landsgeneralforsamling

§ 6 Landsstyrelsens organisation

§ 7 Retshandlinger

§ 8 Klubbens regnskab

§ 9 Medieudvalg og kommunikation

§ 10 Klubbens kredse

§ 11 Kredsgeneralforsamling

§ 12, Ekstraordinær kredsgeneralforsamling

§ 13 Kredsbestyrelse

§ 14 Kredsens regnskab

§ 15 Drift af klubbens campingplads (er)

§ 16 Referater

§ 17, Stævner

§ 18, Regulativ

§ 19 Indmeldelse

§ 20 Kontingent og restance

§ 21 Udmeldelse

§ 22 Eksklusion

§ 23 Klubbens ophør

Top

§ 1 navn og hjemsted
Stk. 1,
Klubbens navn er ”Dansk Caravan Klub, forkortet DCK
Stk. 2,
Klubbens slogan: ”For folk på farten – hele året”.
Stk. 3,
Klubbens hjemsted: klubbens sekretariat.
Stk. 4,
Klubben er stiftet den 30. august 1958 i Odense

Top

§ 2 Formål
Stk. 1,
At bidrage til, at medlemmerne, brugere af caravans, campingbiler og teltvogne, får et oplevelsesrigt og meningsfyldt fritidsliv.
Stk. 2,
At varetage medlemmernes interesser over for relevante myndigheder og interesseorganisationer.
Stk. 3,
At vejlede medlemmerne i spørgsmål inden for klubbens virke.
Stk. 4,
At arbejde for de bedst mulige forhold for caravans, campingbiler og teltvogne på bestående campingpladser.
Stk. 5,
At fremme samarbejdet med udenlandske caravanklubber og campingpladser.
Stk. 6,
At fremme trafiksikkerheden og medlemmernes kørefærdigheder.
Stk. 7,
At arrangere fællesture såvel i ind –som udland.
Stk. 8,
At give medlemmerne et righoldigt og varieret tilbud af medlemsfordele.
Stk. 9,
At udbygge og vedligeholde de interne og eksterne samarbejdsrelationer

Top

§ 3 Klubbens organisation
Stk. 1,
Klubbens øverste myndighed er landsgeneralforsamlingen.
Stk. 2,
Klubbens organisatoriske opbygning består af landsstyrelsen, kredsbestyrelser og udvalg under kredsbestyrelser.
Stk. 3,
Klubben er selvstændig og administreres udelukkende efter egne vedtægter og bestemmelser.
Stk. 4,
Medlemsskaber af interesseorganisationer kan antages og opsiges af landsstyrelsen

Top

§ 4 Landsgeneralforsamling – dagsorden
Stk. 1,
Der afholdes årlig ordinær landsgeneralforsamling, sædvanligvis i Store Bededagsferien, med følgende dagsorden.
Dagsorden:
nr. 1. Valg af dirigent.
nr. 2. Årsberetning afgives af landsformanden.
nr. 3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til landsstyrelsen.
nr. 4. Budget for det kommende år samt budgetrevision for indeværende år fremlægges til godkendelse.
nr. 5. Fastsættelse af kontingent
nr. 6. Indkomne forslag.
nr. 7. Valg af landsformand i lige år og landskasserer i ulige år.
nr. 8. Valg af landstyrelsesmedlemmer: Der vælges 3 medlemmer til landsstyrelsen i ulige år og 2 medlemmer i lige år.
nr. 9. Valg af 1 og 2. suppleant til landsstyrelsen. (hvert år)
nr. 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. (hvert år)
nr.11. Eventuelt
Stk. 2,
Landsgeneralforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel, ved meddelelse på DCK’s hjemmeside og via Appen-dix. Forslag til personvalg til landsstyrelsen bør fremgå af indkaldelsen.
Stk. 3,
Forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægten, der ønskes behandlet på en ordinære landsgeneralforsamling, skal indsendes til landsformanden senest 1. marts.
Det reviderede årsregnskab med noter, budget, budgetrevision samt indsendte forslag, der skal behandles på landsgeneralforsamlingen, fremlægges via hjemmesidens lukkede del, senest 14. dage før landsgeneralforsamlingens afholdelse.
Landsgeneralforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.
Stk. 3 a.
Ændringer i klubbens vedtægt kræver kvalificeret stemmeflertal på 2/3 af de afgivne stemmer, j.fr. dog § 23, stk. 1.
Stk. 4,
Nr. 1. Alle klubbens medlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemsbevis, har adgang til landsgeneralforsamlingen.
Nr. 2. Medlemmet har stemmeret, hvis kontingentet er indbetalt mindst 3 måneder forud for landsgeneralforsamlingen.
Nr. 3. Et medlemskab giver ægtefælle / samlever 1 stemme hver. Enlige har 1 stemme.
Stk. 5,
Ægtefælle / samlever kan skriftligt meddele hinanden fuldmagt. Der kan ikke gives fuldmagt i andre sammenhænge.
Stk. 6,
Landsstyrelsen kan indkalde specialister og invitere gæster til landsgeneralforsamlingen. Specialister og gæster kan gives ordet, men har ikke stemmeret.
Stk. 7,
Dirigenten leder landsgeneralforsamlingen i.h.t. vedtægternes bestemmelser, og sikrer, at landsgeneralforsamlingen afvikles på ordentlig vis. Dirigenten afgør alle formelle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning (se dog § 4, stk. 9 og 10).
Stk. 8,
Landsgeneralforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer (se dog § 23, stk. 1).
Stk.9,
Skriftlig afstemning skal finde sted ved valg til tillidsposter, hvor der opstilles mere end 1 kandidat.
Skriftlig afstemning kan i øvrigt begæres af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.
Stk.10.
Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, dog kan ægtefælle/samlever ikke begge vælges til tillidsposter.
En person, hvis hovederhverv er i camping – branchen, kan ikke vælges til landsstyrelsen eller nogen tillidspost i klubben. Tvivlsspørgsmål afgøres alene af landsstyrelsen.
Stk.11,
Til optælling af stemmer udpeger dirigenten et stemmeudvalg på 3 personer.
Stk. 12,
De på landsgeneralforsamlingen førte forhandlinger føres til referat, som underskrives af dirigent, landsformand og landssekretær. Referatet udsendes indenfor 4 uger til landsstyrelsen, kredsbestyrelserne, medlemmer af udvalg under landsstyrelsen samt disses suppleanter
Stk.13,
Landsgeneralforsamlingen afvikles på skift mellem kredsene Sjælland, Fyn (2011) og Jylland i deres respektive geografiske områder. Kredsene forestår i samme rækkefølge planlægning af landsgeneralforsamlingen.

 

Top

§ 5 Ekstraordinær landsgeneralforsamling
Stk. 1,
Ekstraordinær landsgeneralforsamling indkaldes:
Nr. 1. Hvis landsformand eller landskasserer udtræder af landsstyrelsen i valgperioden.
Nr. 2. Efter landsstyrelsens beslutning.
Nr. 3. Efter skriftlig begæring af mindst 250 stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden.
Stk. 2,
Senest 5 uger efter landsstyrelsens beslutning eller en begæring er modtaget, skal landsformanden indkalde medlemmerne med mindst 4 – og højst 8 ugers varsel.
Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 3,
Ekstraordinær landsgeneralforsamling skal afholdes på en lørdag, eller søndag eller helligdag.

Top

§ 6 Landsstyrelsens organisation
Stk.1.
Klubben ledes af en landsstyrelse bestående af: Landsformand, landskasserer og 5 landsstyrelses – medlemmer.
Stk. 2.
Landsstyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og landssekretær.
Stk. 3,
Landsstyrelsen leder klubben under ansvar over for landsgeneralforsamlingen, og varetager klubbens interesser over for myndigheder og interesseorganisationer. Landsstyrelsen er suveræn i sine afgørelser på alle niveauer i organisationen.
Landsstyrelsen repræsenterer klubben i ind- og udland, evt. via særligt udvalgte kontaktpersoner, der arbejder efter en funktionsbeskrivelse.
Stk. 4,
Nr. 1. Landsstyrelsen kan vedtage et kredstilskud baseret på antal medlemmer pr. 30. november.
Nr. 2. landsstyrelsen kan i samarbejde med kredsbestyrelserne udpege fokusområder, hvis målopfyldelse honoreres særskilt.
Stk. 5,
Landsformanden indkalder skriftligt (brev, telefax eller e-mail) med minimum 2 ugers varsel, bilagt dagsorden til de nødvendige landsstyrelsesmøder. Indkaldelse til landsstyrelsesmøde skal også ske, når mindst 3 landsstyrelses- medlemmer skriftligt anmoder forretningsudvalget derom.
Stk. 6,
Landsstyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er landsformandens stemme udslagsgivende
Stk. 7,
Landsstyrelsen kan antage lønnet sekretariat, bogholderi, specialister og andre med specialfunktioner.

Stk. 8,
Landsstyrelsen fastsætter mål og politikker for klubbens arbejde.
Stk. 9.
Landsformanden udarbejder og vedligeholder funktionsbeskrivelser for alle personvalgte opgaver, samt opgavebeskrivelser for landsstyrelsens og udvalgenes arbejde. Beskrivelserne forelægges landsstyrelsen til godkendelse.
Stk. 10.
Landsstyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Dette bekendtgøres og begrundes på førstkommende landsgeneralforsamling. Æresmedlemmer er kontingentfri. Gaveregulativ fremgår af bilag C til denne vedtægt.
Stk. 11. Landsstyrelsen udarbejder og ajourfører egen forretningsorden.

Top

§ 7 Retshandlinger
Stk. 1.
Enhver retshandling skal, for at være gyldig og bindende for klubben, være underskrevet af landsstyrelsen.
Stk. 2.
Klubben hæfter alene med sin formue.
Stk. 3.
Intet landsstyrelsesmedlem hæfter personligt for klubbens gæld.
Stk. 4.
Ingen kredsbestyrelse og intet udvalg kan forpligte klubben i juridisk eller økonomisk (landskassen) henseende.

Top

§ 8 Klubbens regnskab
Stk. 1.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2.
Landskassereren varetager klubbens kasse- og regnskabsfunktion samt formueforvaltning.
Stk. 3.
Den kontante kassebeholdning bør ikke uden nødvendig grund overstige kr. 2.500,-. Beløb herover skal indestå på klubbens konti (CVR nr.) i pengeinstitut.

Stk. 4.
Årsregnskabet revideres af 2 på landsgeneralforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5.
Det reviderede årsregnskab med noter, budget samt budgetrevision skal senest 14. dage før landsgeneralforsamlingens afholdelse være underskrevet af Landsstyrelsen.

Top

§ 9 Medieudvalg og kommunikation
Stk. 1.
Der nedsættes et medieudvalg, hvis opgaver m.v. fremgår af bilag D til denne vedtægt.
Stk. 2.
Dansk Caravan Klub kommunikerer med medlemmerne via medlemsbladet Appen-dix, klubbens hjemmeside www.DCK.dk samt via mail.

Top

§ 10 Klubbens kredse
Stk. 1.
Dansk Caravan Klub er opdelt i kredse. Landsstyrelsen kan vedtage oprettelse, opdeling eller nedlæggelse af kredse ud fra praktiske, geografiske, økonomiske og lignende vurderinger.
Beslutninger om oprettelse eller ændring af kredse skal fremlægges på førstkommende landsgeneralforsamling.

Top

§ 11 Kredsgeneralforsamling
Stk. 1.
Kredsene afholder hvert år i perioden 15. februar til 31. marts kredsgeneralforsamling med følgende dagsorden:
Nr. 1. Valg af dirigent.
Nr. 2. Kredsformanden afgiver kredsbestyrelsens årsberetning.
Nr. 3. Kredskassereren fremlægger det af kredsbestyrelsen godkendte årsregnskab.
Nr. 4. Indkomne forslag.
Nr. 5. Valg af kredsformand. (I ulige år)
Nr. 6. Valg af kredskasserer og 1 bestyrelsesmedlem. (I lige år)
Nr. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (I ulige år)
Nr. 8. Valg af 1. og 2. suppleant til kredsbestyrelsen. (Hvert år)
Nr. 9. Eventuelt.
Stk. 2,
Kredsgeneralforsamlingen skal, med angivelse af dagsorden, indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved meddelelse på DCK’s hjemmeside og via Appen-dix.
Stk. 3,
Forslag til kredsgeneralforsamlingen skal være kredsbestyrelsen i hænde senest 1 uge før kredsgeneralforsamlingen. Forslagenes fulde ordlyd skal i skriftlig form være til medlemmers disposition på kredsgeneralforsamlingen.
Stk. 4,
Alle beslutninger på kredsgeneralforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt dirigenten eller 1 af de tilstedeværende medlemmer fremsætter ønske herom.
Stk. 5,
Stemmeret ved en kredsgeneralforsamling følger vedtægtens § 4, stk. 4.
Stk. 6,
Anvendelse af fuldmagt ved en kredsgeneralforsamling følger reglerne i vedtægtens § 4, stk. 5.
Stk. 7,
Valgbarhed til en kredsgeneralforsamling følger af vedtægtens § 4, stk. 10.
Stk. 8,
Til optælling af stemmer udpeger dirigenten et stemmeudvalg på 3 personer.
Stk. 9.
De på kredsgeneralforsamlingen førte forhandlinger føres til referat, som underskrives af dirigent, kredsformand og kredssekretær. Referatet udsendes inden for 3 uger til medlemmer af kredsbestyrelserne, landsstyrelsen, landsudvalg og kredsens egne udvalg samt disses suppleanter.

Top

§ 12, Ekstraordinær kredsgeneralforsamling
Stk. 1,
Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes:
a) efter kredsbestyrelsens beslutning.
b) efter skriftlig begæring af mindst ¼ af kredsens stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden.
Stk. 2,
Senest 4 uger efter kredsbestyrelsens beslutning eller begæringens modtagelse, skal kredsformanden indkalde kredsens medlemmer med mindst 2 ugers – og højest 6 ugers varsel.

Top

§ 13 Kredsbestyrelse
Stk. 1,
Kredsbestyrelsen består af 5 medlemmer.
Stk. 2,
Kredsbestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 3,
Kredsbestyrelsen kan indhente sagkyndig og eventuelt lønnet assistance.
Stk. 4,
Kredsbestyrelsen kan oprette aktivitetsgrupper / udvalg til varetagelse af særlige opgaver efter aftale med landsstyrelsen.
Aktivitetsgrupper og udvalg har ikke særskilt økonomi.
Stk. 5,
Kredsformanden indkalder skriftligt (brev, telefax eller e-mail) med minimum 2 ugers varsel, bilagt dagsorden til de nødvendige kredsbestyrelsesmøder, sædvanligvis 6 møder pr. år. Indkaldelse til kredsbestyrelsesmøde skal også ske, når mindst 2 kredsbestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder kredsformanden derom.
Stk. 6,
Kredsbestyrelsen skal varetage kredsmedlemmernes interesser inden for klubbens formålsparagraf og vedtagne politikker.
Stk. 7,
Kredsbestyrelsen udarbejder og ajourfører kredsbestyrelsens egen forretningsorden, der efterfølgende skal forelægges og godkendes af landsstyrelsen.
Stk. 8,
Kredsbestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er kredsformandens stemme udslagsgivende.
Stk.9,
Arrangementer, som er foranstaltet af kredsene, kan ikke påføre landskassen økonomiske forpligtelser, med mindre landsstyrelsen skriftligt har godkendt arrangementet.
Stk. 10,
En retshandling skal, for at være bindende for kredsen, underskrives af hele kredsbestyrelsen.
Stk. 11,
Intet kredsbestyrelsesmedlem hæfter personligt for kredsens gæld.

Top

§ 14 Kredsens regnskab
Stk. 1.
Kredsens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2,
Kredskassereren forestår kredsens ind – og udbetalinger samt bilagsregistrering. Der udformes månedligt en rapport over kredsens ind – og udbetalinger. Rapporten skal sammen med bilag fremsendes til landskassereren hver den 1. i en måned, efter landskassererens nærmere bestemmelse.
Stk. 3,
Den kontante kassebeholdning bør ikke uden nødvendig grund overstige kr. 1.000,-. Beløb herover skal indestå på en DCK tilhørende (CVR nr) og af landskassereren godkendt konto i pengeinstitut.
Stk. 4,
Landskassereren udformer senest hvert års 1. februar et kredsspecifikt årsregnskab, der fremsendes til kredsbestyrelsen. Årsregnskabet skal være underskrevet af kredsbestyrelsen forud for fremlæggelse på kredsgeneralforsamlingen. Det underskrevne årsregnskab fremsendes til landskassereren.

§ 15 Drift af klubbens campingplads (er)
stk. 1,
Til at drive og udvikle klubbens campingplads(er) nedsættes der et udvalg.
Stk. 2,
Udvalgets deltagere udpeges af landsstyrelsen.
Stk. 3,
Udvalget refererer til landsstyrelsen.
Stk. 4,
Udvalgets ansvarsområde og drift fremgår af ”Regulativ for drift af klubbens campingplads i Skamstrup”, Bilag A til denne vedtægt.

Top

§ 16 Referater
Stk. 1,
Landssekretæren udarbejder og udsender referat fra landsstyrelsesmøder til landsstyrelsens medlemmer og suppleanter senest 3 uger efter et afholdt møde.
Referaterne offentliggøres efterfølgende på klubbens hjemmesides lukkede del.
Stk. 2,
Kredsbestyrelser, aktivitetsgrupper og udvalg udarbejder referat af afholdte møder. Referaterne fremsendes til landsstyrelsens medlemmer og øvrige kredsbestyrelser senest 3 uger efter et afholdt møde.
Referaterne offentliggøres efterfølgende på klubbens hjemmesides lukkede del.

Top

§ 17, Stævner
Stk. 1,
Klubbens aktiviteter, såvel kreds-, plads- og landsarrangementer, samt arrangementer ved forhandlerne, messer og udstillinger koordineres af den af landsstyrelsen udpegede koordinator. Afviklingen af stævner sker i henhold til regulativ for afvikling af stævner.
Bilag B til denne vedtægt.

Top

§ 18, Regulativ
stk. 1.
Ændringer i denne vedtægts regulativer behandles efter vedtægtens § 4, stk. 3.

Top

§ 19 Indmeldelse
Stk. 1,
Som aktivt medlem kan optages enhver, der ejer eller benytter registreret caravan, campingbil eller teltvogn, eller som på anden vis interesserer sig for klubbens virke.
Stk. 2, Ungdomsmedlemsskab kan oprettes fra medlemmet er fyldt 19 år og indtil medlemmet bliver 25 år.
Stk. 3,
Udenlandske medlemmer kan optages som kredsmedlemmer i den kreds, der har hvervet dem (eller den kreds, som geografisk er nærmest).
Stk. 4,
Som passive medlemmer kan optages tidligere aktive medlemmer.
Stk. 5,
Ved indmeldelse i klubben betales kontingent for indeværende år. Landsstyrelsen kan dispensere herfra.

Stk. 6,
Medlemskabet dækker familien med hjemmeboende børn til og med 18 år.
Stk. 7,
Kontingentet gælder for kalenderåret. Forfaldsdag 10. november året før kontingentperiodens begyndelse.

Top

§ 20 Kontingent og restance
Stk. 1,
Betales kontingentet ikke rettidigt, fremsender sekretariatet en rykkerskrivelse tillagt et af landsstyrelsen fastlagt rykkergebyr.
Stk. 2,
Betales forfaldent kontingent og rykkergebyr ikke inden 2 uger efter påkrav slettes medlemskabet.
Stk. 3,
Fornyet indmeldelse i klubben efter udmeldelse i restance, kan tidligst ske efter at restancen inkl. gebyrer er betalt, tillige med det kommende års kontingent.
Stk.4,
Landsstyrelsen kan nægte eller annullere indmeldelse af nye medlemmer, hvis landsstyrelsen direkte eller indirekte vurderer, at indmeldelserne sker / er sket kollektivt.

Top

§ 21 Udmeldelse
Stk. 1,
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest den 31. oktober.

Top

§ 22 Eksklusion
Stk. 1,
Hvis et medlem handler i strid med klubbens vedtægter eller udviser utilbørlig adfærd til skade for klubbens omdømme internt eller eksternt, kan landsstyrelsen ekskludere vedkommende med øjeblikkelig virkning.
Stk. 2,
Enhver eksklusion kan efter begæring fra den ekskluderede til landsstyrelsen behandles på den førstkommende ordinære landsgeneralforsamling, hvortil det ekskluderede medlem har adgang, så længe sagen behandles
Stk. 3,
Genindmeldelse efter en eksklusion kan kun ske med en ordinær landsgeneralforsamlings godkendelse.

Top

§ 23 Klubbens ophør
Stk. 1,
Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på en landsgeneralforsamling, hvor mindst 75 % af medlemmerne er mødt, og mindst 90 % af de fremmødte stemmer for ophør.
Stk. 2,
Såfremt der ikke er mødt 75 % af medlemmerne, indkaldes der inden 6 måneder til en ny landsgeneral- forsamling, som derefter er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Heraf skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ophør.
Stk. 3,
I tilfælde af klubbens ophør, nedsættes et udvalg, som skal foretage en realisering af klubbens formue. Et eventuelt overskud anvendes til humanitære formål, som ved simpelt stemmeflertal, bestemmes af den landsgeneralforsamling, der besluttede klubbens ophør


……………………..
Vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. april 1997.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 12. maj 2001.
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 9. maj. 2009.
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 21. maj. 2011.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling maj 2014.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling maj 2015.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling april 2016.
Disse vedtægter træder i kraft straks efter deres vedtagelse.