DCK – Regulativ, j.fr. vedtægtens § 14.Stævner

§1, stk. 1.

Alle aktiviteter, såvel kreds-, plads- og landsarrangementer, samt arrangementer ved forhandlerne, messer og udstillinger, koordineres af kredsbestyrelserne via disses koordinatorer.

Stk. 2.

Hvert år i november måned, udarbejder kredsene en skitse / ramme for det kommende års aktiviteter. Materialet fremsendes til godkendelse ved de respektive kredses koordinatorer

§2, stk. 1.

Kredsmedlemmerne kan arrangere stævner og træf efter aftale med kredsbestyrelsen.

Alle arrangementer skal i god tid forinden arrangementets planlagte gennemførelse, skriftligt meddeles til kredsens koordinator, der ved interessekonflikter kan kræve de planlagte aktiviteter ændret.

§3, stk. 1.

Stævner og ture til udlandet arrangeres af kredsbestyrelserne og / eller af medlemmerne, efter aftale med kredsenes koordinatorer.

Stk. 2

Klubbens arrangementer, stævner og ture i ind- og udland, er åbne for alle medlemmer af Dansk Caravan Klub. Der kan fastsættes et minimum og et maksimum for antallet af deltagere til de enkelte arrangementer. Hvis der fastsættes sådanne begrænsninger, skal det fremgå af stævneannonceringen. En eventuel venteliste skal kunne ses på hjemmesiden i forbindelse med annonceringen.

§4, stk. 1

Forud for enhver aktivitet som nævnt i dette regulativ og hvortil der er knyttet indtægter og udgifter, skal der udarbejdes et budget.

Stk. 2

Forud for indenlandske såvel som udenlandske arrangementer, hvortil der ydes underskudsgaranti, skal der forelægge et budget, som skal godkendes ved kredskassereren, kredsens formand eller to kredsbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

I forbindelse med godkendelse af budgetter omfattet af dette regulativ skal almindelige regler om habilitet iagttages. Det påhviler arrangørerne at sikre, at dette princip overholdes.

§5, stk. 1.

Enhver anvendelse af sponsorer kræver forhåndsgodkendelse af kredsbestyrelsen, inden kontakt til potentielle sponsorer foretages.

DCK Landsstyrelse

Februar 2014

Vedtaget med ændringer i september 2019