Kreds Øst

Martin Serup

Martin Serup

Formand

Mail: ost@dck.dk

TLF: 23 61 17 78

Ida Christiansen

Ida Christiansen

Næstformand

Mail: ic@dck.dk

TLF:  28554290

Dorte Larsen

Dorte Larsen

Kasserer

Mail: dl@dck.dk

TLF: 53 29 89 25

Peder Roed

Peder Roed

Kreds sekretær

Mail: pr@dck.dk

TLF:  31272017

Kenny Laybourn

Kenny Laybourn

Stævnekordinator

Mail: kl@dck.dk

TLF: 20971417

Ole Thomsen

Ole Thomsen

1.Suppleant

Mail: ot@dck.dk

TLF: 21829588

Flemming Bøgvad

Flemming Bøgvad

2.Suppleant

Mail: fb@dck.dk

TLF: 20495780

PROGRAMERKLÆRING FOR DCK KREDS SJÆLLAND 2018-19

Kreds Sjællands bestyrelse har på sit møde den 23. november 2018 drøftet, hvilke områder der skal fokuseres på i kredsens arbejde.
Her er de vigtigste fokusområder:

Afvikling af stævner
Den absolut vigtigste opgave for kredsen er at der afholdes stævner. Det tilstræbes at der er et rigt udbud af forskellige stævner fordelt over hele året. Det er vigtigt at der er tilbud til erhvervsaktive medlemmer, med de begrænsninger det medfører i muligheder for at afholde ferie. Konkret skal det derfor tilstræbes, at der altid er stævner i uge 7 (hvor de fleste skoler har vinterferie), søgnehelligdagene, skolernes sommerferie samt uge 42 (efterårsferie).
Vi bør tilstræbe stævner, som kan tiltrække såvel børnefamilier som bedsteforældre med børnebørn. Både ved at afvikle stævner på de ovennævnte tidspunkter, som ved at lave stævner hvor der er tænkt børneaktiviteter ind.
Der skal laves stævner både i indland og udland.
Kreds Sjælland har en særlig forpligtelse, til at arrangere stævner på DCK’s egen campingplads i Skamstrup, da den ligger i kredsens geografiske område.
Kreds Sjælland har også en særlig forpligtelse til at afvikle manøvrestævner i henhold til DCK’s formålsparagraf § 2, stk 6. om at fremme trafiksikkerheden og medlemmernes kørefærdigheder. Til brug for det, har kredsen et manøvreteam til at organisere manøvrestævner og instruere medlemmerne i sikre kørefærdigheder.
Det tilstræbes at flest mulige medlemmer af kredsen er med til at arrangere stævner. Derfor er det vigtigt at understøtte de medlemmer, som gerne vil lave stævner med praktisk hjælp og vejledning.

Hverve nye medlemmer
Det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på at få nye medlemmer.
Vi skal engagere flest mulige medlemmer i at tage ud til Åben Hus arrangementer hos forhandlerne.
Vi skal dække så mange Åben Hus arrangementer som muligt i kreds Sjællands geografiske område.

Forretningsorden for Kredsbestyrelsen i DCK Kreds Sjælland

 • 1. I henhold til DCK´s vedtægter § 13 stk. 7 udarbejder og ajourfører kredsbestyrelen en forretningsorden, som skal godkendes af landsstyrelsen.
 • 2. Kreds bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på kredsens generalforsamling i henhold til DCK’s vedtægter § 11. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen
 • 3. De på generalforsamlingen valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Suppleanter indtræder først som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, når et valgt bestyrelsesmedlem fratræder sin post.
 • 4. Hurtigst muligt efter generalforsamlingen indkaldes til et konstituerende bestyrelsesmøde, der som minimum har følgende punkter på dagsordenen:
 1. Gennemgang af forretningsordenen. Under dette punkt, kan ændringsforslag til forretningsordenen vedtages, som derefter sendes til godkendelse hos DCK´s landsstyrelse .
 2. Konstituering af bestyrelsen. Følgende funktioner skal konstitueres: Næstformand, sekretær og stævnekoordinator.
 3. Eventuelt
 • 5. Senest på det første ordinære møde efter konstitueringen skal bestyrelsen vedtage en programerklæring for den nye valgperiode.
 • 6. Ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde følgende punkter.
 1. Godkendelse af referater
 2. Formanden og bestyrelsesmedlemmer orienterer.
 3. Økonomi
 4. Tid og sted for næste møde.
 5. Eventuelt
 • 7. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan pålægges fortrolighed om konkrete sager. Personsager er generelt omfattet af tavshedspligt.
 • 8. Umiddelbart efter et ordinært bestyrelsesmøde giver formanden besked til de medlemmer som ikke deltog i mødet om dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde. Dette betragtes, sammen med bestemmelserne i forretningsordenens § 6 som fyldestgørende i forhold til DCK’s vedtægters § 13, stk. 5 om indkaldelse af bestyrelsesmøder.
 • 9. Det tilstræbes at bestyrelsesmøder og generalforsamlinger afholdes på DCK’s campingplads i Skamstrup.
 • 10. Til bestyrelsesmøderne serveres der et beskedent måltid til deltagende bestyrelsesmedlemmer og medfølgende partnere.
 • 11. Der ydes transportgodtgørelse efter landsstyrelsens regler.