Kreds Øst

Flemming Bøgvad

Flemming Bøgvad

Formand

Mail: ost@dck.dk

TLF:20495780

Linda Knop

Linda Knop

Næstformand

Mail:  knop@dck.dk 

TLF:

Martin Serup

Martin Serup

kasserer / stævnekordinator

Mail: kassererost@dck.dk

TLF: 23 61 17 78

Ole Thomsen

Ole Thomsen

Sekretær

Mail: ot@dck.dk

TLF:21829588

Liss Evensen

Liss Evensen

1.Suppleant

Mail: le@dck.dk

TLF:

Jeanette Seifert

Jeanette Seifert

2.Suppleant

Mail: js@dck.dk

TLF:

Programerklæring for DCK øst 2022 – 23

DCK øst´s bestyrelse har på sit møde den 17 november 2022 revideret programerklæringen.

.

Her er de vigtigste fokusområder:

Afvikling af stævner

Den absolut vigtigste opgave for kredsen er at der afholdes stævner. Det tilstræbes at der er et rigt udbud af forskellige stævner fordelt over hele året. Det er vigtigt at der er tilbud til erhvervsaktive medlemmer, med de begrænsninger det medfører i muligheder for at afholde ferie.  Konkret skal det derfor tilstræbes, at der altid er stævner i uge 7 (hvor de fleste skoler har vinterferie), søgnehelligdagene, skolernes sommerferie samt uge 42 (efterårsferie).

Vi bør tilstræbe stævner, som kan tiltrække såvel børnefamilier som bedsteforældre med børnebørn. Både ved at afvikle stævner på de ovennævnte tidspunkter, som ved at lave stævner hvor der er tænkt børneaktiviteter ind.

Der skal laves stævner både i indland og udland.

Kreds Øst har en særlig forpligtelse, til at arrangere stævner på kredsens egen campingplads i Skamstrup.

Kreds Øst har også en særlig forpligtelse til at afvikle manøvrestævner for at fremme trafiksikkerheden og medlemmernes kørefærdigheder. Til brug for det, har kredsen et manøvreteam til at organisere manøvrestævner og instruere medlemmerne i sikre kørefærdigheder.

Det tilstræbes at flest mulige medlemmer af kredsen er med til at arrangere stævner. Derfor er det vigtigt at understøtte de medlemmer, som gerne vil lave stævner med praktisk hjælp og vejledning.

 

Hverve nye medlemmer

 

Det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på at få nye medlemmer.

Vi skal engagere flest mulige medlemmer i at tage ud til Åben Hus arrangementer hos forhandlerne i kreds Østs geografiske område.

 Forretningsorden for Kredsbestyrelsen i DCK Kreds Øst

 • 1. Kreds bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt på kredsens generalforsamling i henhold til DCK’s vedtægter § 9, stk. 6. Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen
 • 2. De på generalforsamlingen valgte suppleanter deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Suppleanter indtræder først som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen, når et valgt bestyrelsesmedlem fratræder sin post.
 • 3. Hurtigst muligt efter generalforsamlingen indkaldes til et konstituerende bestyrelsesmøde, der som minimum har følgende punkter på dagsordenen:
 1. Gennemgang af forretningsordenen. Under dette punkt, kan ændringsforslag til forretningsordenen vedtages.
 2. Konstituering af bestyrelsen. Følgende funktioner skal konstitueres: Næstformand, sekretær og stævnekoordinator.
 3. Eventuelt
 • 4. Senest på det første ordinære møde efter konstitueringen skal bestyrelsen vedtage en programerklæring for den nye valgperiode.
 • 5. Ordinære bestyrelsesmøder skal som minimum indeholde følgende punkter.
 1. Godkendelse af referater
 2. Formanden og bestyrelsesmedlemmer orienterer.
 3. Økonomi
 4. Tid og sted for næste møde.
 5. Eventuelt
 • 6. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan pålægges fortrolighed om konkrete sager. Personsager er generelt omfattet af tavshedspligt.
 • 7. Umiddelbart efter et ordinært bestyrelsesmøde giver formanden besked til de medlemmer som ikke deltog i mødet om dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde. Dette betragtes, sammen med bestemmelserne i forretningsordenens § 5 som fyldestgørende i forhold til DCK’s vedtægters § 9, stk. 4 om indkaldelse af bestyrelsesmøder.
 • 9. Det tilstræbes at bestyrelsesmøder og generalforsamlinger afholdes på DCK’s campingplads i Skamstrup.
 • 10. Til bestyrelsesmøderne serveres der et beskedent måltid til deltagende bestyrelsesmedlemmer og medfølgende partnere.
 • 11. Der ydes transportgodtgørelse efter de samme regler som DCKs samarbejdsudvalg.