DCKs vedtægter

Dansk Caravan Klub Vedtægt  2020 

§ 1 Klubbens navn og hjemsted
Stk.1, Klubbens navn er ”Dansk Caravan Klub”, forkortet DCK.
Stk. 2, Klubbens slogan er: ”For folk på farten – hele året”.
Stk. 3, Klubbens hjemsted er klubbens sekretariat.
Stk. 4, Klubben er stiftet den 30. august 1958 i Odense.

§ 2 Formål
Stk.1, At tilbyde medlemmerne, brugere af campere, caravans, telte og teltvogne, en social ramme, hvor camping- og fritidslivet er i fokus.
Stk. 2, At arrangere fælles ture i ind- og udland.
Stk. 3, At varetage medlemmernes interesser i forhold til myndigheder og relevante interesseorganisationer.
Stk. 4, At fremme samarbejdet med campingklubber og campingpladser.

§ 3 Klubbens organisation
Stk.1, Klubben er selvstændig og administreres udelukkende efter egne vedtægter og bestemmelser.
Stk. 2, Klubben er opdelt i 2 selvstændige kredse – DCK Øst (for Storebælt) og DCK Vest (for Storebælt). Hver kreds kan have sine egne underudvalg. Herudover findes et fælles samarbejdsudvalg.
Stk. 3, Øverste myndighed tillægges kredsenes generalforsamlinger.
Stk. 4, En eventuel indkaldt landsgeneralforsamling har øverste myndighed.

§ 4 Samarbejdsudvalget
Stk.1, Samarbejdsudvalget består af kredsformændene samt kredskassererne.
Stk. 2, Samarbejdsudvalgets arbejdsopgaver fremgår af forretningsordenen, som de selv udarbejder.
Stk. 3, Ændringer i forretningsordenen skal forelægges for og godkendes af begge kredses bestyrelser.

§ 5 Tegningsregler
Stk.1, En retshandling skal for at være bindende for klubben i såvel økonomisk som juridisk forstand være underskrevet af alle medlemmer af samarbejdsudvalget.
Stk. 2, En retshandling skal for at være bindende for kredsene i såvel økonomisk som juridisk forstand være underskrevet af alle medlemmer i kredsbestyrelsen.

§ 6 Hæftelse
Stk.1, Klubben hæfter i forhold til fællesudgifter med fælles formue.
Stk. 2, Kredsene hæfter alene med egen formue.
Stk. 3, Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for klubbens / kredsenes gæld.

§ 7 Generalforsamlinger
Stk.1, Kredsene afholder ordinær generalforsamling hvert år inden 1. april med følgende dagsorden.
Stk. 2, Ved indkaldelse af en landsgeneralforsamling udsendes der særskilt dagsorden. Indkaldelse m.v. følger af denne vedtægts § 7, stk.3, stk. 4, stk. 6, stk. 7a, stk. 8, stk. 9, stk. 10, stk. 11, stk. 12, stk. 13, stk. 16.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Årsberetning ved kredsformanden.
3. Årsregnskab fremlægges til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen.
4. Budgetrevision samt budget fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag.
7. Valg af kredsformand i lige år og kredskasserer i ulige år.
8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i ulige år og 1 medlem i lige år.
9. Valg af 1 og 2. suppleant til bestyrelsen (hvert år).
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år).
11. Eventuelt.
Stk. 3, Generalforsamlingen indkaldes med mindst 6 ugers varsel, ved meddelelse på DCK’s hjemmeside.
Stk. 4, Forslag, herunder forslag til ændringer af vedtægten, der ønskes behandlet på en ordinær kredsgeneralforsamling, skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5, Det reviderede årsregnskab med noter, budget, budgetrevision samt indsendte forslag, der skal behandles på kredsgeneralforsamlingen, fremlægges via hjemmesidens lukkede del, senest 14. dage før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag til personvalg bør fremgå af indkaldelsen.
Stk. 6, Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. J.fr. dog § 7, stk. 7a og § 21.
Stk. 7, Som supplement til vedtægten kan kredsgeneralforsamlingerne udforme kredsspecifikke regulativer.
Stk. 7a,. Ændringer i denne vedtægt kan vedtages af en landsgeneralforsamling. 2/3 af de afgivne stemmer skal stemme for ændringen.
Stk. 8, Adgang og stemmeret
1. Alle klubbens medlemmer, der kan fremvise gyldigt medlemsbevis, har adgang til generalforsamlingerne.
2. Stemmeret ved en generalforsamling opnås efter 3 måneders medlemskab I den specifikke kreds.
3. Et medlemskab giver ægtefælle / samlever 1 stemme hver. Enlige har 1 stemme.
Stk. 9, Ægtefælle / samlever kan skriftligt meddele hinanden fuldmagt. Der kan ikke gives fuldmagt i andre sammenhænge.
Stk. 10, Kredsbestyrelsen kan indkalde specialister og invitere gæster til generalforsamlingen. Specialister og gæster kan gives ordet, men har ikke stemmeret.
Stk. 11, Dirigenten leder generalforsamlingen i.h.t. vedtægtens bestemmelser, og sikrer, at generalforsamlingen afvikles på ordentlig vis. Dirigenten afgør alle formelle spørgsmål vedrørende behandlingsmåde og stemmeafgivning, j.fr. dog § 7, stk. 14.
Stk. 12, Dirigenten nedsætter et stemmeudvalg på 3 personer.
Stk. 13, Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, j.fr. dog § 21.
Stk. 14, Skriftlig afstemning skal finde sted ved valg til tillidsposter, hvor der opstilles mere end 1 kandidat, og kan i andre sammenhænge begæres af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer.
Stk. 15, Alle stemmeberettigede medlemmer er valgbare, dog kan ægtefælle/samlever ikke begge vælges til tillidsposter.
En person, hvis hovederhverv er i campingbranchen, kan ikke vælges til nogen tillidspost i kredsen. Tvivlsspørgsmål afgøres alene af kredsbestyrelsen.
Stk. 16, Der udformes beslutningsreferat af generalforsamlingen. Dette underskrives af dirigent, kredsformand og sekretær. Referatet lægges indenfor 4 uger på hjemmesidens lukkede del.

§ 8 Ekstraordinær kredsgeneralforsamling
Stk.1, Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal indkaldes:
1. Hvis kredsformand eller kasserer udtræder af bestyrelsen i valgperioden.
2. Efter kredsbestyrelsens beslutning.
3. Efter skriftlig begæring af mindst 33 % af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden.
Stk. 2, Senest 5 uger efter kredsbestyrelsens beslutning eller en begæring er modtaget, skal kredsformanden indkalde medlemmerne med mindst 4 – og højst 8 ugers varsel.
Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.
Stk. 3, Ekstraordinær kredsgeneralforsamling skal afholdes på en lørdag.

§ 9 Kredsbestyrelsens organisation
Stk.1, Klubbens kredse, DCK Øst (for Storebælt) og DCK Vest (for Storebælt), ledes hver af en bestyrelse bestående af en kredsformand, en kredskasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2, Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Stk. 3, Bestyrelsen leder kredsen under ansvar over for kredsgeneralforsamlingen.
Stk. 4, Kredsformanden indkalder skriftligt med mindst 2 ugers varsel til de nødvendige bestyrelsesmøder. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.
Indkaldelse skal også ske, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer skriftligt anmoder herom.
Stk. 5, Kredsbestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6, Kredsbestyrelsen fastsætter egne mål og politikker for kredsens arbejde herunder udarbejder og ajourfører bestyrelsen egen forretningsorden.
Stk. 7, Kredsformanden udarbejder funktionsbeskrivelser i relation til bestyrelsens – og udvalgs opgaver.
Stk. 8, Kredsbestyrelsen kan antage lønnet sekretariat, bogholderi og andre med specialfunktioner.

§ 10 Kredsenes regnskab
Stk.1, Kredsens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2, Kredskassereren varetager kredsens kasse- og regnskabsfunktion samt formueforvaltning.
Stk. 3, Den kontante kassebeholdning bør ikke uden nødvendig grund overstige kr. 2.500,-. Beløb herover skal indestå på kredsenes konti (CVR nr.) i pengeinstitut.
Stk. 4, Årsregnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer.
Stk. 5, Det reviderede årsregnskab med noter, budget samt budgetrevision skal senest 14. dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse være underskrevet af kredsbestyrelsen.

§ 11 Medieudvalg og kommunikation
Stk.1, Medieudvalgets opgaver m.v. fremgår af bilag D til denne vedtægt. Medieudvalget er underlagt samarbejdsudvalget.
Stk. 2, Dansk Caravan Klubs kredse udsender medlemsorienteringer via medlemsbladet Appen-dix og klubbens hjemmeside www.DCK.dk

§ 12 Drift af campingplads
Stk.1, Til drift og udvikling af kredsens eventuelle campingplads(er) nedsættes der et udvalg. Udvalget sammensættes af kredsbestyrelsen og refererer til denne.
Stk. 2, Udvalgets ansvarsområde og drift af campingpladsen fremgår af ”Regulativet for campingpladsen i Skamstrup”.
Bilag A til denne vedtægt.

§ 13 Referater
Stk.1, Kredssekretæren udarbejder og udsender referat fra kredsbestyrelsesmøder.
Stk. 2, Kredsenes aktivitetsgrupper og udvalg udarbejder referat af afholdte møder. Referaterne fremsendes til kredsbestyrelsen senest 3 uger efter et afholdt møde.
Stk. 3, De i stk. 1 og 2 omhandlede referater offentliggøres senest 4 uger efter et afholdt møde på klubbens hjemmesides lukkede del.

§ 14 Stævner
Stk.1, Klubbens aktiviteter, kredsarrangementer, samt arrangementer ved forhandlerne, messer og udstillinger koordineres efter behov af samarbejdsudvalget. Afviklingen af stævner sker i henhold til vedtægtens regulativ for afvikling af stævner.
Bilag B til denne vedtægt.

§ 15 Regulativ
Stk.1, Ændringer i denne vedtægts regulativer kræver simpelt flertal.

§ 16 Indmeldelse
Stk.1, Som medlem kan optages enhver, der opfylder bestemmelsen i § 2, stk. 1, eller som på anden vis interesserer sig for klubbens virke, og som vil støtte klubbens formål.
Stk. 2, Medlemmer indplaceres ved indmeldelse i den kreds de geografisk hører hjemme i. Medlemmerne kan skriftligt ændre deres kredstilhørsforhold i årets sidste kvartal.
Stk. 3, Ved indmeldelse i klubben betales kontingent for indeværende år. Kredsbestyrelsen kan dispensere herfra.
Stk. 4, Medlemskabet dækker familien med hjemmeboende børn til og med 18 år.
Stk. 5, Kontingentet gælder for kalenderåret. Forfaldsdag 10. november året før kontingentperiodens begyndelse.
Stk. 6, Hvert år primo januar udformer sekretariatet en opgørelse over kredsenes medlemstal. Opgørelsen danner grundlag for fordeling af årets fælles indtægter og udgifter.

§ 17 Kontingent
Stk.1, Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest den 10. november (inden kontingentforfald).
Stk. 2, Betales kontingentet ikke rettidigt vil medlemmet blive udmeldt via sekretariatet.
Stk. 3, Bestyrelsen kan nægte eller annullere indmeldelse af nye medlemmer, hvis bestyrelsen vurderer, at indmeldelserne sker/er sket kollektivt.

§ 18 Æresmedlemskab
Stk.1, Generalforsamlingen kan efter indstilling fra kredsbestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer er kontingentfri. Gaveregulativ fremgår af bilag C til denne vedtægt.

§ 19 Eksklusion
Stk.1, Hvis et kredsmedlem handler i strid med denne vedtægt eller udviser utilbørlig adfærd til skade for Dansk Caravan Klubs omdømme internt eller eksternt, kan kredsbestyrelsen ekskludere vedkommende med øjeblikkelig virkning.
Stk. 2, Enhver eksklusion kan efter begæring fra den ekskluderede til kredsbestyrelsen behandles på den førstkommende ordinære kredsgeneralforsamling, hvortil det ekskluderede medlem har adgang, så længe sagen behandles
Stk. 3, Genindmeldelse i Dansk Caravan Klub efter en eksklusion kan kun ske med en ordinær kredsgeneralforsamlings godkendelse i den ekskluderende kreds.

§ 20 Kreds ophør
Stk.1, Beslutning om en kreds ophør træffes ved en kredsgeneralforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og hvor mindst 90% af de fremmødte stemmer for ophør.
Stk. 2, Såfremt der ikke er mødt 2/3 af medlemmerne, indkaldes der inden 6 måneder til en ny kredsgeneralforsamling, som er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Mindst 2/3 af de fremmødte skal stemme for ophør.
Stk. 3, I tilfælde af en kreds ophør overdrages kredsens passiver og aktiver til den tilbageværende kreds. Medlemmerne i en ophørende kreds overføres til den tilbageværende kreds.

§ 21 Klubbens ophør
Stk.1, Beslutning om klubbens ophør kan kun træffes på en landsgeneralforsamling, hvortil begge kredses medlemmer har adgang, og hvor mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og mindst 90% af de fremmødte stemmer for ophør.
Stk. 2, Såfremt der ikke er mødt 2/3 af medlemmerne, indkaldes der inden 6 måneder til en ny landsgeneralforsamling, som derefter er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Heraf skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for ophør.
Stk. 3, I tilfælde af klubbens ophør, nedsættes et udvalg bestående af medlemmer fra begge kredse, som skal foretage en realisering af klubbens formue. Et eventuelt overskud anvendes til humanitære formål, som ved simpelt stemmeflertal, bestemmes af den generalforsamling, der besluttede klubbens ophør.
********************************************************************************
Vedtaget på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 26. april 1997.
Revideret på den ordinære generalforsamling den 12. maj 2001.
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 9. maj. 2009.
Revideret på den ordinære generalforsamling d. 21. maj. 2011.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling maj 2014.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling maj 2015.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling april 2016.
Revideret på den ordinære landsgeneralforsamling april 2018.
Vedtaget på den ekstraordinære landsgeneralforsamling september 2019.