DCK Landstyrelse møde 16.11.2017
Korsør
Deltager: Landsformand Kaj Rasmussen
Landskasserer Ellen Dargis
Næstformand Benny Petersen
Landssekretær Finn Olsen
Kredsformand Jylland Pia Brammann
Kredsformand Sjælland Karsten Andersen
Kredsformand Fyn Per Jensen
Medieudvalget Henriette Knudsen, Jan Mogensen, Christina
Hansson mødte ikke.
Kredskasserer Linda Knop. Der var afbud fra kredskasserer Jylland
Sekretariat Per Wehrs
365 IT ved Martin Jensen
Dagsordren: 1. Mødet åbnes
a. Der afvikles først møde vedrørende ny hjemmeside. Dagsorden
punkt 13.1.
b. Der afvikles møde i Landsstyrelsen.
2. Godkendelse af referat
a. Seneste møde i landsstyrelsen
b. Fællesmødet i Hampen september 2017
3. Tilføjelser til dagsordenen
a. Kredsreferat til hjemmesiden
4. Økonomi v / landskassereren
5. Sekretariatsforhold –
a. Medlemsudviklingen.
b. Kontingentopkrævningerne.
6. Stående udvalg
a. Medieudvalget
b. Ny m/k på annonceområdet
7. Udvikling / indkomne forslag
a. Ny forretningsordning / funktionsbeskrivelser
b. Klubjakker – DCK ambassadører
c. DCK trøjer
8. Camping rådet
a. Rekonstruktion
b. CKE kortet
DCK Landstyrelse møde 16.11.2017
Korsør
9. DCU
10. Samarbejdspartnere / annoncører
11. Kreds nyt
12. Skamstrup
a. Status på vejprojekt
b. Ændring i planlagt projekter, som følge af vedtagelse af det under
nævnte
13. Klubbladet / hjemmesiden
a. Ny hjemmeside
14. Eventuelt
1. Mødet åbnes
a. Der afvikles først
møde vedrørende ny
hjemmeside.
Dagsorden punkt
13.1.
b. Der afvikles møde i
Landsstyrelsen.
Landsformanden bød gæsterne velkommen.
Se punkt. 13.
2. Godkendelse af
referat
a. Seneste møde i
landsstyrelsen
b. Fællesmødet i
Hampen september
2017
Referat fra LS møde i Hampen. Godkendt.
Referat fra fællesmøde I Hampen. Godkendt.
3. Tilføjelser til
dagsordenen
a. Kredsreferat til
hjemmesiden
Alle kredsreferater skal fremover ligges op på den lukkede del af
hjemmesiden.
4. Økonomi v /
landskassereren
DCK har en sund og god økonomi.
5. Sekretariats-forhold
a. Medlemsudviklingen. a. Fra 1.1.2017 til dato er der indmeldt 396 kampagne medlemmer.
72 stk. fra kampagnen har selv udmeldt sig. Hvor mange af de
resterende, der har indbetalt kontingent for 2018 vides pt. ikke.
Med udgangspunkt i den kendte historik på området, 25 – 28 % bliver
betalende medlemmer, kan det forventes, at medlemsskaren
vokser med ca. 70 nye medlemmer.
DCK Landstyrelse møde 16.11.2017
Korsør
b. Kontingentopkrævningerne
2017
b. Kontingent opkrævninger blev udsendt d. 19.10.2017. PBS har fået den
rettidigt udsendt.
Landskassereren og sekretariatet arbejder pt. med at samkøre
systemerne således, at det fremover bliver nemmere at udveksle
informationer og koordinere sekretariatets oplysninger med
landskassererens. Ellen og Per arbejder videre med sagen.
6. Stående udvalg
a. Medieudvalget
b. Ny m/k på
annonceområdet
a. Består af Christina Hansson, Henriette Knudsen og Jan Mogensen. Pia
Brammann er udpeget som landsstyrelsens repræsentant I udvalget.
Landsstyrelsen besluttede at Martin Jensen afløser Christina Hansson,
der ikke kan afse tid til opgaven.
b. Henriette Knudsen har igen overtaget annoncesalget, idet Christina
Hansson ikke kan afse tid til opgaven.
7. Udvikling / indkomne
forslag
a. Ny forretningsorden /
funktionsbeskrivelse
b. Klubjakke/ optjening
c. DCK trøjer
a. Landsformanden har fremlagt forslag til en ny forretningsorden, hvori
der indgår nye funktionsbeskrivelser i den hensigt at koble
landsstyrelsen direkte til samtlige udvalg. Der oprettes samtidig en del
nye udvalg. Den samlede ændring vil bidrage til en mere tydelig og
gennemskuelig ledelsesstruktur i DCK’s organisation.
Landsstyrelsesmedlemmernes bidrag med yderligere detaljer til det
fremlagte forslag, behandles på næste møde således, at mødet
primært har fokus på denne opgave.
b. Ambassadør – jakken kan erhverves ved, at stå ved forhandler
weekend/ åben hus min. 2 dage. Disse dage behøver ikke være i
samme kalenderår. Dette gælder fra d. 01.10 2017.
Jakken / blusen er blå/sort med røde lynlåse. Logo – DCK’s
campingvogn på frontstykke og tekst på rygstykke blev
godkendt.
c. Der arbejdes på at finde en klubtrøje, som alle kan købe. Farven bliver
formentlig rød/sort med DCK’s logo foran.
8. Camping rådet Vi må desværre væbne os med tålmodighed I forhold til CKE passene.
Der skal imidlertid findes en løsning, idet klubbens medlemmer skal
have et pas til rådighed, ligesom medlemskortet skal udsendes. Hvis vi
Ikke kan levere CKE kortene overvejes det at udforme et DCK
camping – pas inkluderet i et nyt medlemskort. Vi afventer pt. tilbud
pris på en ansvars -ulykkesforsikring. RTM arbejder på sagen.
DCK Landstyrelse møde 16.11.2017
Korsør
9. DCU Landsformanden har tilskrevet DCU landsformand om etablering af
en ny paraplyorganisation for alle campingklubber i DK, hvor
forbrugerne er I centrum. Bjarne Jensen, DCU, har endnu ikke
reageret.
10. Samarbejds-partnere
/ annoncører
Opgaven videregives til Henriette
11. Kreds nyt Kreds Sjælland:
Kreds Sjællands bestyrelse fastholder et fortsat pres på landsstyrelsen i
den hensigt at der etableres en hundegård på campingpladsen i
Skamstrup. En enig landsstyrelse afviser fortsat at etablere en sådan.
Gode stævner er på vej til 2018.
Kreds Jylland:

Kirsten Thomsen er trådt ud af kreds bestyrelsen pga. helbredsmæssige
årsager. Suppleant Finn Olesen er trådt ind.
Landsgeneralforsamling 2018 på Bryrup camping. Musik og mad er bestil.
DCK’s 60 års jubilæum bliver fejret fredag eftermiddag.
Kreds Jylland arbejder pt. på at finde en samarbejdsplads. Vi har også fået
kontakt med en plads, og skal snart til første møde.
12. Skamstrup
a. Status på vejprojekt

b. Ændring i planlagte
projekter, som følge af
vedtagelse af det under
a nævne
a. Vejprojektet starter mandag d.20 november 2017 på Skamstrup
DCK har meldt sig ind i Skamstrup Borgerforening.
Skamstrup Borgerforening er ved at indsamle underskrifter forud for
etablering af fibernet. Benny er talerøret for Skamstrup udvalget / LS
b. De ellers afsatte midler (25.000 kr.) til forbedringer på Skamstrup
indgår I de omkostninger, der er forbundet med etablering af vej,
sti og drænanlæg, som påbegyndes ultimo november I år.
13. Klubbladet /
hjemmesiden
a. Ny hjemmeside
a. Der har længe været et ønske om, at DCK får en ny hjemmeside.
365 IT ved Martin Jensen deltog I mødet med henblik på
præsentation af et forslag til en ny hjemmeside, hvor der er fokus
på brugervenlighed og mere detaljeret information til arrangører af
stævner i forhold til de tilmeldinger, som de modtager / kan
trække på tilmeldingslisterne.

DCK Landstyrelse møde 16.11.2017
Korsør
Mødedeltagerne formulerede følgende krav til den nye
hjemmeside:
 Hjemmesiden skal være brugervenlig
 Betaling skal ske ved stævnetilmelding
 Nemmere for stævneansvarlig, at hente oplysninger.
 Kredsformænd kan hente visse medlemsoplysninger.
 Skal kunne bruges I forblindelse med udsendelse af nyhedsbreve
eller mail til medlemmerne / stævne – info.
Den nye hjemmeside forventes implementeret den 01.01.2018. Brugerne
skal gives mulighed for løbende at evaluere hjemmesidens funktionalitet.
Martin Jensen, der fremover indgår I medieudvalget, har fået til opgave at
lave den nye hjemmesides tekniske side, medens Jan Mogensen forestår
det grafiske arbejde.
LS holdes løbende informeret.
14. Eventuelt Intet til punktet.
Der er ikke fastsat dato for næste møde I landsstyrelsen.
For referat Finn Olesen