Aftale om anvendelse af

DCK Skamstrup

 

Definition: I det følgende dækker begrebet “vogn” over autocampere, campingvogne, teltvogne og telte.

1.Ankomst

Du skal indskrive dig på pladsen, når du ankommer. På infohuset findes en lille boks, der indeholder blanketter til formålet. Læg den ene del i postkassen og hæng din part af blanketten synligt i et vindue i dørsiden på din vogn.

2.Færdsel med køretøjer

Der må ikke køres unødvendigt på græsarealerne. Det er ikke tilladt at køre på græsarealet mellem afslutningen på vej et og frem til vej to.

Hastigheden skal afpasses forholdene og må under ingen omstændigheder overstige 10 km/t.

3.Placering af dit campingkøretøj

Vognene skal vende trækstangen / front mod vejen, og der skal være mindst tre meter mellem enhederne. Biler, som anvendes i forbindelse med vognene, skal parkeres på vognens venstre side. (modsat teltsiden) Dette af hensyn til mest muligt privatliv for alle.

 aVogne kan stå ubrugte på pladsen i en uge efter hvert betalt døgn i tilknytning til overnatningen i højest 19 dage. Hvis vognen henstår på pladsen skal der minimum betales 2 overnatninger hver 3. uge.

b. Når vognen ikke er beboet, skal fortelt/solsejl nedtages, hvis enheden henstår ubrugt i mere end 5 døgn.

c. Tæpper i fortelt / solsejl skal være åndbart.

d. Der må ikke henstå møbler, grill eller lignende på græsplænen / inde i forteltet, når vognen er ubeboet.

e. Eventuel mover må ikke være koblet ind.

f. Vogne, der henstår på pladsen, skal flyttes hver 3. uge i perioden fra den 1. april til den 1. november.

g. Når vognen flyttes skal pladsen efterlades nyslået, ligesom arealet skal genoprettes, hvis der er tryk- eller kørespor efter hjulene.

h. Campingvogne må vaskes på standpladsen med brug af rindende vand. Evt. vask anføres på afregningen som “CV – vask” og betales sammen med øvrig pladsafregning. (“CV vask” pt. 25 kr / gang)

i. Det forventes i øvrigt, at vognene gastestes hvert 2. år.

j. Vogne, der henstår på pladsen, skal i øvrigt fremstå vedligeholdte, være indregistrerede og ansvarsforsikrede.

 

4.Kørefaste pladser

Der er etableret et antal pladser med kørefast underlag. Disse samt de parkeringsmuligheder, der findes i forlængelse af pladsens kørefaste veje er primært beregnet til autocampere. Andre campingkøretøjer må anvende pladserne, men brugerne skal rømme pladsen, hvis der opstår behov herfor. Pladserne rømmes i den rækkefølge, man er ankommet således, at senest ankomne rømmer først.

 

5.Helårspladser

På arealet nord for fordelingsvejen og vest for vej 3 findes i alt 10 faste pladser.

På pladserne må der etableres gulv i forteltet svarende til dettes størrelse. Et sådant gulv skal fjernes, når / hvis pladsen rømmes.

Der kan etableres fast gulv i forbindelse med f.eks. en markise. Der stilles følgende krav til et sådant gulv.

Se lejeaftalen.

 

6.Strømforsyning

Der findes et antal strømstandere på pladsen. Der er 6 Amp til rådighed I hvert stik. Strøm afregnes efter forbrug. Afregningen skal kun indeholde hele tal og afregningen sker, når pladsen forlades. For helårspladserne gælder månedsvis afregning.

 

7.Klubhusene

Klubhusene kan anvendes af alle medlemmer. I forbindelse med stævner har deltagere heri prioritet til husene.

Lokalerne kan lejes (500 kr. / dag) til private formål, hvis der ikke afholdes stævner.

Brugerne er ansvarlige for, at lokalerne fremstår ordentligt og rengjorte efter brug.

 

8.Køkkenfaciliteter

Pladsens køkken er primært til rådighed for gæster, der ikke har køkkenfaciliteter i egen enhed. Køkkenet prioriteres derudover til stævner. Køkkenet kan anvendes af flere i forening efter nærmere aftale med “lejrchefen” eller i dennes fravær en repræsentant for Skamstrupudvalget.

Brugerne er ansvarlige for, at køkkenet fremstår ordentligt og rengjort efter brug.

 

9.Affaldssortering

Flasker, glas, dåser, pap, husholdningsaffald og batterier skal sorteres og bortkastes i de dertil indrettede enheder i “containergården”. Konserves – glas må ikke indeholde madrester. Der må ikke henstilles / bortkastes andet affald.

 

10.Fyrværkeri

 Det er ikke tilladt at afbrænde fyrværkeri på området.

 

11.Rygning

Det er ikke tilladt at ryge inden døre. (Gælder også E – røg)) Herunder også den overdækkede terrasse. 

 

12.Husdyr

Hunde og andre mindre husdyr er velkomne på pladsen. De skal luftes uden for pladsen. På pladsen føres dyret i kort snor. Dyr må ikke medbringes i klublokalerne, på den overdækkede terrasse, i baderum ol.

Støjende og / eller aggressive dyr kan bortvises fra pladsen.

 

13.Nattero

Der skal være ro på pladsen kl. 2300. Der kan træffes anden aftale i   forbindelse med arrangementer og klubfester.

 

14.Anvisninger

Vejledninger og anvisninger fra “lejrchefen” /  Skamstrup udvalget skal følges.

 

Der kan periodisk indføres særlige restriktioner for pladsen anvendelse. Sådanne restriktioner skal overholdes.

 

Ovenstående ordensregler skal efterleves. Eventuelle overtrædelser kan medføre bortvisning fra pladsen i en periode, der fastlægges af Skamstrupudvalget.

 

Skamstrupudvalget januar 2018

Redigeret juli 2021